Onderweg met Kaatsers en - sters : Zaterdag 26- en Zondag 27 Mei 2018

Allemaal, veel succes, deze dagen

Zaterdag 26 Mei
Jongens DEL+Herk Alwin, Marten , Rene Exmorra,10.00 Wedstrijdlijst
Pupillen Jongens Afdeling P1. Stijn, Enrico, Nick
P2. Rindert, Remco
Damwoude,10.00 Wedstrijdlijst
Zondag 27 Mei
Heren HK VF Beperkt Kees, Durk, Pieter Menaam, 12.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Jelte, Jan Sjouke Huins-Lions, 10.00 Wedstrijdlijst
Heren 30+ DEL+Herk John Pingjum, 11.00 Wedstrijdlijst
Heren 50+ DEL Jan Volbeda, Hans Diekman Skingen-Slappeterp, 10.00 Wedstrijdlijst
Dames 1e klasse VF Hendrieke Heerenveen, 10.00 Wedstrijdlijst
Jongens DEL Marten , Alwin Reduzum, 09.00 Wedstrijdlijst
Meisjes Afdeling P1. Anne, Berber, Fiera
P2. Ilse-Marije, Judith, Sigrid
Deinum, 10.00 Wedstrijdlijst
Pupillen Jongens A-klasse Remco, Nick, Stijn Wiuwert, 10.00 Wedstrijdlijst
Pupillen Jongens B-klasse Enrico Wiuwert, 10.00 Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Sexbierum 3e prijs op de Bonds-partij, Maandag 21 Mei, Franeker

De uitslag was als volgt :

 1. Bitgum: Johan van der Meulen , Steven Koster
 2. Winsum: Evert Pieter Tolsma, Robert Grovest
 3. Leeuwarden: Enno Kingma , Pieter Jan Plat , Hans Wassenaar
  Sexbierum- Pietersbierum: Johannes van der Veen , Pieter van der Schoot , Kees van der Schoot
1E OMLOOP 2E OMLOOP

Uitslag 1e omloop : 1. Weidum - 2. St.-Jacobiparochie | 4-5 4-6
3. Grou - 4. Jelsum-Koarnjum-Britsum | 5-5 6-4
5. Balk - 6. Oentsjerk | 2-5 6-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 8. Berltsum
9. Franeker - 10. St. -Annaparochie | 1-5 2-6
11. Hilversum - 12. Damwâld | 5-2 6-6
13. Huizum - 14. Exmorra | 5-5 6-2
15. Workum - 16. Hartwerd | 5-3 6-0
17. Stiens - 18. Minnertsga | 2-6 0-6
19. Easterlittens - 20. Groningen | 5-0 6-6
21. Schettens-Longerhouw - 22. Wommels | 3-5 2-6
23. Pingjum - 24. Tzum | 4-5 4-6
25. Goënga - 26. Morra-Lioessens | 3-5 4-6
27. Easterein - 28. Reduzum | 5-0 6-2
29. Amsterdam - 30. Winsum | 1-5 4-6
31. Tytsjerk - 32. Ee | 2-5 0-6
33. Mantgum - 34. Arum | 5-4 6-2
35. Bolsward - 36. Mijdrecht | 5-0 6-0
37. Anjum - 38. Dronryp | 2-5 6-6
39. Leeuwarden - 40. Hijum-Finkum | 5-1 6-2
41. Sneek - 42. Ingelum | 5-2 6-6
43. Tzummarum - 44. Menaam | 5-3 6-6
45. Heerenveen - 46. Bitgum | 0-5 2-6
47. Harlingen - 48. Reahus-Turns | 5-0 6-4
49. Makkum - 50. Itens | 5-0 6-4

Uitslag 2e omloop :
2. St. -Jacobiparochie 3. Grou | 5-5 6-2
6. Oentsjerk 7. Sexbierum-Pietersbierum | 1-5 2-6
10. St. -Annaparochie 11. Hilversum | 1-5 6-6
13. Huizum - 15. Workum | 2-5 2-6
18.. Minnertsga - 19. Easterlittens | 5-1 6-0
22. Wommels- 24. Tzum | 5-1 6-2
26. Morra-Lioessens - 27. Easterein | 5-5 6-4
30. Winsum - 32. Ee | 5-1 6-6
33. Mantgum - 35. Bolsward | 5-5 6-2
38. Dronryp - 39. Leeuwarden | 0-5 4-6
41. Sneek - 43. Tzummarum | 0-5 2-6
46. Bitgum 47. Harlingen | 5-1 6-4
49. Makkum - staandnummer

3E OMLOOP 4E OMLOOP

Uitslag 3e omloop :
49. Makkum - 2. St.Jacobiparochie 1-5 2-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 11. Hilversum 5-2 6-2
15. Workum - 18. Minnertsga 5-4 6-6
22. Wommels - 26 Morra-Lioessens 2-5 2-6
30. Winsum - 33. Mantgum 5-0 6-0
39. Leeuwarden - 43. Tzummarum 5-5 6-6 (Leeuwarden wint)
46. Bitgum

Uitslag 4e omloop :
46. Bitgum - 2. St.-Jacobiparochie 5-1 6-0
7. Sexbierum-Pietersbierum - 15. Workum 5-5 6-0
26. Morra-Lioessens - 30. Winsum 2-5 4-6
39. Leeuwarden

HALVE FINALE : FINALE :

Uitslag Finale :
39. Leeuwarden - 46 Bitgum 5-5 2-6
7. Sexbierum-Pietersbierum - 30. Winsum 3-5 0-6

Uitslag Finale :
46. Bitgum - 30. Winsum 5-5 6-4Alexander, Hans en Teake 1e prijs Kermis VF-partij, Zondag 20 Mei

De winnaars Alexander, Hans en Taeke

Onder prachtige omstandigheden werd op de zondag van het kermisweekend een vf partij georganiseerd door de kv.

Uit een mooie lijst van 10 partuur kwamen de volgende winnaars uit de bus :

Winnaarsronde :

 1. Alexander Post,Hans Boschma en Teake van der Walt
 2. Jan Sjouke Weewer, Johannes Norder en Pieter van der Schoot
 3. Jan Douwe Gerbranda,Jort Gerbranda en Joran Gerbranda

Alexander, Hans en Taeke

Joran Jan Douwe

Verliezersronde :

 1. Zeya Korrel,John Mons en Gooitzen Scheffer
 2. Jannie Visser,Herman Geert Visser en Jelte Visser

Zeya en Gooitzen

De prijzen werden uitgereikt bij de sponsor van deze wedstrijd namelijk in HCR "de Harmonie".Als bestuur kunnen we terug kijken op een geslaagd kermisweekend.

Verslagje en foto''s: Alexander Post


Fiera 2e prijs bij Dames 1e klasse VF, Zondag 20 Mei, Folsgare

Fiera viel vandaag in voor Anne Winkel, ze speelde samen met Melissa Rianne Hiemstra en Nicole Hempenius

Voor Hendrieke was het minder mooi, haar partuur won de 2e prijs in de verliezersronde, maar na de 1e omloop viel Hendrieke uit vanwege een blessure...

De uitslagen waren als volgt :

 1. Anne Berber Zeinstra (Peins), Lotte Delgrosso (Marsum) en Jildou Felkers (Berltsum)
 2. Nicole Hempenius (Franeker), Fiera de Vries (Sexbierum) en Rianne Melissa Hiemstra (Stiens)
 3. Roelie Kroondijk ( Easterein) , Corrie Kroondijk (Easterein) , Anouk Smink (Makkum)
  Boukje Houtsma ( Groningen , Margriet Miedema (Berltsum), Hesther de Boer (Jellum)

Uitslag verliezersronde:

 1. Annet de Haan (St. Anna), Jeska Terpstra, (Easterein), Selma van der Molen (Witmarsum)

Foto''s : Desiree Seerden
Uitslag : www.knkb.nl


Fiera 3e prijs Meisjes 3x kaatsen, Zaterdag 19 Mei, Wynaam

De uitslag was als volgt :

 1. Marije Bodde, Grou
 2. Rianne Stremler, Exmorra
 3. Fiera de vries, Sexbierum
 4. Anouk Smink, Makkum
 5. Rixt Wijnia, Wommels

Uitslag Klaske Sikkema
Foto: Desiree Seerden


Gooitzen 1e prijs , en John 3e prijs in de prijzen Horecastraatkaatsen Dronrijp, Zaterdag 19 mei

De uitslag was als volgt :

 1. Chris Outhuijse, Gooitzen Scheffer, Jelle Scharringa
 2. Cornelis Terpstra, Cor Kingma, Louwrents Reitsma
 3. John Mons, Jasper Boomsma, Marten Hiemstra

Uitslag en foto : Gooitzen Scheffer


Nick, Enrico en Remco in de prijzen bij Pupillen jongens, Zaterdag 19 Mei

 1. Clive vd weert
 2. Nick vd Walt
 3. Jorrit Palma
 4. En maar liefst 12 4de prijzen. Waaronder Enrico Post en Remco Post

Gekaatst werd er 3 keer met een andere maat en er waren er een aantal die drie keer gewonnen hadden. Maar de tegen eersten werden geteld. En de winnaar had 0 tegen eersten. Helaas vielen Stijn Scheffer en Rindert Zijlstra net buiten de prijzen.

Foto: Jelly vd Walt
Uitslag : Paulien Bos


Pieter, Durk en Jan Sjouke 2e prijs op de Jong Nederland 2018, Zaterdag 19 Mei, Franeker

2e prijs : Sexbierum en coach "Koning Kees"(foto : Lieuwe Bos)

Onder aanvoering van de grote man Marten Bergsma is Minnertsga als verrassende winnaar uit de bus gekomen. Met zijn maten Wesley Vriesema en Herre de Vries wisten zij met banddikte te winnen van De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum.

Dat mocht toch wel een geweldige verrassing worden genoemd omdat de De Twa Doarpen-Dios tot aan de finale geen enkele vorm van tegenstand had ondervonden in de vier tot dan toe gespeelde partijen.

Met twee vingers in de neus waren Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Pieter van der Schoot in de finale geraakt. Zij waren dan ook het te kloppen partuur maar feitelijk ging het al in de eerste twee eersten fout met de mannen van coach Kees van der Schoot. Viermaal werd het perk gemist en Minnertsga pakte heel graag dit vroege cadeautje uit. Een falende totaal opslag van De Twa Doarpen-Dios zou de mannen uiteindelijk fataal worden.

Tegen de zestien missers stonden wel 14 zitballen maar Minnertsga had in dat opzicht hun zaakjes beter voor elkaar. Grote man Marten Bergsma miste maar eenmaal het perk en plaatste bovendien vier zitballen maar stond ook heel weinig directe winst toe. De bovenlijn werd sowieso maar heel weinig gepasseerd maar dat gold voor het gros van de wedstrijden. Na eersten gelijk liep Minnertsga via tweemaal 6-2 uit naar een 3-1 voorsprong.

Een misser van Bergsma op 6-4 maakte de marge weer wat kleiner maar Minnertsga liet zich niet van de wijs brengen en profiteerde van de onzekere opslag van Durk Ennema. Ennema speelde in de finale bepaald niet zijn beste partij en Minnertsga liep uit naar een 5-3 voorsprong maar de bovenslag van Pieter van der Schoot op 5-3 en 2-6 bracht de spanning in de partij terug. Cruciaal was de slag op 5-4 en 6-6 toen Durk Ennema knap tot in het perk wist te retourneren. Hij deed het vervolgens prima door twee zitballen te plaatsen maar vergooide de verkregen voorsprong door voor en buiten te slaan.

De grote man bij Sexbierum-Pietersbierum Pieter van der Schoot plaatste daarna zijn tiende zitbal toen hij daarop de dikke kaats niet kon passeren was het weer gelijk. Het was tenslotte Marten Bergsma die met een prachtige zitbal de zege bij Minnertsga bracht. Het was voor Minnertsga de vierde zege op de Jong-Nederland partij. Eerder zegevierde men in 2000, 2002 en 2004 alle keren behoorde Cornelis Terpstra tot de winnaar.

Een smet op de finale was de blauwe kaart die vuurvreter Pieter van der Schoot ontving van scheidsrechter Murk de Jong. Van der Schoot kon zich op 5-4 en 2-6 niet vinden in de beslissing van de leidsman en liet in woord en gebaar dat duidelijk merken. De blauwe kaart zal ongetwijfeld leiden tot een schorsing van minimaal twee wedstrijden.

OKK uit Bitgum met de kaatsers Gerard de Vries, Paul Dijkstra en Yannick Hielkema mocht na afloop uit handen van de voorzitter van de KNKB de derde prijs in ontvangst nemen.

Minnertsga hoefde in de eerste omloop nog niet het achterste van de tong te laten zien. Jelsum-Koarnjum-Britsum moest bij 5-2 en 6-6 afhaken.

Een omloop verder was Winsum een heel ander verhaal. Winsum dat dreef op de kwaliteiten van Evert Pieter Tolsma had lang heel lang goede papieren maar bij het scheiden van de markt druk Minnertsga op 5-5 en 6-4 toch als eerste het wiel over de meet. Een ronde verder mocht meer van Menaam worden verwacht maar de Freule winnaars Tom Gerard Cats en Tycho de Groot aangevuld met jongens kaatser Youri de Groot wilde wel maar had geen antwoord op de snelle opslag van Marten Bergsma. Hij bepaalde het tempo en op 5-1 en 6-2 was zijn zoveelste zitbal genoeg voor een plaats in de finale.

Premiewinnaar Sexbierum-Pietersbierum was op kousenvoeten naar de finale gesprint. Met als principe: grote halen gauw thuis. Achtereenvolgens gingen Weidum (5-0 en 6-0), Tzummarum (5-0 en 6-2), Dronryp (5-0 en 6-6) en Bitgum (5-0 en 6-2) voor de bijl. Sexbierum-Pietersbierum heerste als nooit te voren maar in de finale ging toch nog mis en kon de zege van Wier 2017 niet worden geprolongeerd.

De jongens van OKK Bitgum lieten Warber Bliuwe uit Morra op een eerste staan. (5-1 en 6-0). Bolsward en Makkum was een heel ander verhaal Bolsward boog pas op 5-5 en 6-4 en Makkum vergooide na een inhaal race zijn eigen kansen door de bal in het laatste eerst buiten de lijnen te gooien. Zowel Jurre Rinia en als wel Klaas Pier Folkertsma misten te vaak het perk. Op 5-5 en 6-2 sloeg Yannick Hielkema de kaatst voorbij.

Na enige jaren dat de Jong-Nederland aan het zwerven was geslagen was hij weer thuis op het Sjûkelân. Dat vertaalde zich spijtig genoeg niet in het aantal toeschouwers.

De uiteindelijke winnaars waren als volgt :

 1. Minnertsga : Wesley Vriesema, Herre de Vries , Marten Bergsma
 2. Sexbierum : Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer, Pieter van der Schoot
 3. Bitgum : Gerard de Vries, Paul Dijkstra, Yannick Hielkema
1e prijs : Minnertsga
3e Prijs : Bitgum

2e prijs : Sexbierum (foto : Lieuwe Bos)

2e prijs : Sexbierum (foto : Lieuwe Bos)

2e prijs : Sexbierum (foto : Lieuwe Bos)

Uitslagen omloop 1 t/m 3, halve finale en finale :

1e omloop :

 • 1.Weidum - 2.Sexbierum/Pietersbierum 0 - 5 - 0 - 6
 • 3.Wommels - 4.Makkum 4 - 5 0 - 6
 • 5.Franeker - 6.Berltsum 5 - 3 6 - 2
 • 7.Bitgum - 8.Morra-Lioessens 5 - 1 6 - 0
 • 9.Bolsward - 10.Akkrum 5- 4 6 - 2
 • 11.Hijum-Finkum - 12.Easterlittens 0- 5 2 - 6
 • 13.Menaam - 14.Mantgum 5 - 0 6 - 0
 • 15.Jelsum-Koarnjum-Britsum - 16.Minnertsga 2 - 5 6 - 6
 • 17.Witmarsum - 18.Winsum 3 - 5 2 - 6
 • 19.Easterein - 20.Dronryp 1 - 5 2 - 6
 • 21.Tzummarum staand nummer

2e omloop :

 • 21.Tzummarum- 2.Sexbierum - Pietersbierum 0 - 5 2 - 6
 • 4.Makkum - 5.Franeker 5 - 5 - 6 - 6
 • 7.Bitgum - 9.Bolsward 5 -5 6-4
 • 12.Easterlittens - 13.Menaam 5 - 5 6-6
 • 16.Minnertsga - 18.Winsum 5 - 5 6 -4
 • 20.Dronryp staand nummer

3e omloop :

 • 20. Dronryp - 2. Sexbierum - Pietersbierum 0-5 6-6
 • 4.Makkum - 7.Bitgum 5-5 2-6
 • 13.Menaam - 16.Minnertsga 1-5 2-6

Halve finale :

 • 2. Sexbierum-Pieters bierum - 7 Bitgum 5-0 6-2
 • 16 Minnertsga staand nummer

Finale : 5-5 6-6

 1. Minnertsga : Wesley Vriesema, Herre de Vries , Marten Bergsma
 2. Sexbierum : Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer, Pieter van der Schoot

Foto's winnaars en nr.3 : Kaatsnieuws Redactie

Foto: nr.2 (sexbierum) en de laatste 3 foto''s van Durk, Jan Sjouke en Pieter : Lieuwe Bos
Uitslagen diverse omloops : www.knkb.nl
Verslag : www.kaatsen.nl


Pearke keatsen was weer een succes

De beide winnaars van Poule 1 en 2 :

Vrijdagavond was er het Perake keatsen op ons kaatsveldje te Sexbierum, er werd gekaatst in 2 poules

Uitslag van Poule 1 was als volgt :

 1. Zeya Korell ,Hendrieke van der Schoot
 2. Harry Mons ,Marianne Bierema
 3. Jacob Willekes, Esther Jellema

Winnaars verliezersronde Poule 1

 1. Alexander Post,Romy vd Veen
 2. John Mons, Samantha de Vries

Uitslag van Poule 2 was als volgt :

 1. Jurjen de Vries, Rosanna de vries
 2. Jan Volbeda,Jinni Broos
 3. Autger Zijlstra,Judith Zuidema

Winnaars verliezersronde Poule 2 :

 1. Stefan Stuiver, Rianne Ammerlaan
 2. Jacob Postma,Marjolein Herrema

Kermis-partij Jeugd, Vrijdag 18 Mei, Sexbierum

Vrijdag 18 mei was het dan weer zover het kermis kaatsen van de De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum.

Dit keer geen heerlijk zonnetje maar een koude kaatsmiddag, maar dit mocht de pret niet drukken met maar liefst 25 kids op de lijst een gezellige kaatsmiddag met in de jongste jeugd 5 prijswinnaars en de oudste jeugd 4 winnaars.

De Coop Sexbierum kwam spontaan langs met wat drinken en een chocolade medaille ,hoe leuk is dat..

Helaas was er kortsluiting in de stoppen kast van de draaimolen en de zweef zodat de kids hier geen gebruik van konden maken .Gelukkig was om 19 00 uur het probleem met de zweef opgelost en kon deze draaien,de draaimolen ging onverrichte zaken weg.

'S avonds was er dan nog het pearke keatsen waar maar liefst 20 partuur aan meededen.een koude bedoeling met winterjas en handschoenen achter de telegraaf leek het wel winter in plaats van voorjaar..

Uitslag Oudste jeugd:

 1. Enrico Post
 2. Tymo Postma
 3. Nick Vd Walt
 4. Martijn Broersma

Uitslag Jongste jeugd :

 1. Sytse Kloosterman
 2. Wiebe Bruining
 3. Redmar Rijpstra
 4. Brandon Cuttress
 5. Maud Scheffer

Uitslag en foto''s : Paulien BosKaatsweek Franeker, 19- , 21-, 23- en 26 Mei 2018

Zaterdag 19 Mei staat het Juwelier Kramer NK junioren (Jong-Nederland) op het programma
en op Pinkstermaandag (21 Mei) is het Eresdé NK senioren ('de Bond')

Beide wedstrijden zijn via de social media (Facebook, twitter) van de KNKB te volgen.

De wedstrijd begint zaterdag om 10.00 uur en er staan 21 parturen op de wedstrijdlijst. Het Juwelier Kramer NK junioren wordt dit jaar weer verkaatst in Franeker.

Maandag begint de Bond, het Eresdé NK senioren, om 9:00 uur en hier staan 50 parturen op de wedstrijdlijst.

Klik hier voor alle berichten omtrent de beide NK's, verwoord door de KNKBKermis weekend 2018, 18-,19- en 20 Mei


Anna, Berber en Fiera 2e prijs Meisjes Afdeling, Sexbierum, Zondag 13 Mei

Winnaarsronde :

 1. Easterein : Roelie Kroondijk , Selma de Boer , Corrie Kroondijk
 2. Sexbierum/Pietersbierum : Anna Ennema , Berber Bruinsma , Fiera de Vries
 3. Folsgare : Marije Sweering , Marit Folkertsma
  Wommels : Marrit Meijer , Rixt Wijnia

Herkansing :

 1. Larissa Smink , Famke Zijlstra , Baukje Heeringa
 2. Tineke Terpstra , Chantal de witte , Marlies Bonnema

Foto;s en verslag volgen zo snel mogelijk, waarscijnlijk in week van 21- tm 28 Mei a.s., vanwege kermis weekend, waar eveneens foto''s worden gemaakt. Dus nog even geduld, a.u.b.


Pieter 2e prijs Heren 1e klasse VF, Grou, Zondag 13 Mei

 1. Partuur 17 : Johan van der Meulen BITGUMMOLE , Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE , Hans Wassenaar LEEUWARDEN
 2. Partuur 1 : Wierd Baarda DRONRYP , Pieter van der Schoot SEXBIERUM , Tsjerk Elsinga DRONRYP
 3. Partuur 8 : Patrick van Dellen BERLTSUM , Hendrik Jan v.d. Velde WORKUM , Aloys Freitag MAKKUM FR

Pieter viel in voor Marco de Groot, FRANEKER

Foto en uitslag : www.knkb.nl


Hendrieke 2e prijs Herkansing, Dames 1e klasse, Stiens, Zondag 13 Mei

Winnaarsronde :

 1. Partuur 2 : Wybrig Bakker TERSOAL , Mintje Meintema DRONRYP , Ineke van der Ploeg RIED
 2. Partuur 4 : Anne Berber Zeinstra PEINS , Lotte Delgrosso MARSUM , Jildou Felkers BERLTSUM
 3. Partuur 7 : Andrea Kroes GAUW , Ymkje Yntema GROU , Aluca Bouma GROU
  Partuur 12: Sjoukje Stuiver WITMARSUM , Hester Bruinsma WOMMELS, Anneke Smid WITMARSUM

Herkansing :

 1. Partuur 8 : Nicole Hempenius FRANEKER , Anke Winkel DRONRYP , Melissa Rianne Hiemstra STIENS
 2. Partuur10 : Akkelyna de Haan WIER, Corina de Vries BITGUM, Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM

Foto : Hendrieke van der Schoot
Uitslag : www.knkb.nl


4 prijzen voor Sexbierum bij Pupillen jongens, Akkrum, Zondag 13 Mei

Sexbierum nam 4 prijzen mee naar huis :

A-klasse:

 1. Brent Jesse van Beemt , Dronrijp en Iwan Hiddinga , St anna
 2. Jelvin Kaper, St.Anna. en Stijn Scheffer , Sexbierum

B-klasse:

Winnaarsronde :

 1. Remco Post , Sexbierum en Monse Hansma ,Spannum
 2. Remco Yska , bolsward en Eelco Meijer , Hallum
 3. Jelte de Jong ,Menaam en Enrico Post , Sexbierum
  Milan vd Weg , Wommels en Jille Jongsma , Damwald

Herkansing :

 1. Nick van der Walt , Sexbierum en Sjoerd van der Schaar, Oudebildtzijl.
 2. Silvan Elzinga , Bolsward en Stijn Tolsma , Dronrijp

Foto en uitslag : Paulien Bos
Laatste foto: Kaatsnieuws redactie


Remco Post 1e prijs, Federatie-Partij Winaam, vrijdag 11 mei 2018

Schooljeugd ( 3 parturen ) :

 1. Wesley v/d Vaart St.-Jacobiparochie ,Jordy de Haan Harlingen

Pupillen ( 7 parturen ):

Winnaars :

 1. Remco Post Sexbierum ,Thom Postumus Harlingen
 2. Koos Jorna Harlingen , Sophie Kroondijk St.-Anne

Herkansing :

 1. Jamy Koel Harlingen , Anthe Tichelaar Winaam
 2. Davy de Haan Harlingen , Eric Cuperus Winaam

de 2e partij is op vrijdag 25 mei te St.-Jacobiparochie

Uitslag : Federatie Barradeel,
Foto's : Jaap Dries Hiemstra


Anna, Fiera en Hendrieke 3e prijs Dames HK Afdeling, Donderdag 10 mei, Dronryp

De 3 dames wonnen vandaag de 3e prijs te Dronryp, de 17de editie van de D'Alde Wite partij, onder leiding van coach Jan Douwe Gerbranda

 1. Berltsum : Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf, Harmke Siegersma
 2. Groningen :Anne Monfils, Hiske Zeinstra, Marrit Zeinstra
 3. Sexbierum : Anna, Fiera en Hendrieke

De dames hadden op donderdag 10 mei 2018 hun kaatstas weer ingepakt om af te reizen naar Dronrijp. Zij waren deze dag te gast op kaatsveld “It Bûtshûs”. V.v.V. Sjirk de Wal organiseert traditioneel getrouw op Hemelsvaartdag een dames afdelingswedstrijd D’Alde Wite partij.

De kaatsvereniging viert dit jaar zijn 125 jarige jubileum en had de arena weer mooi aangekleed. In totaal bestond de lijst uit 21 afdelingen die onder leiding stonden van de heren H. van der Zee en E. van Wier. De eerste omloop werd verkaatst op 2 locaties onder een grijs wolkendek waaruit regen kwam. Ondanks de weersomstandigheden kwamen er toch redelijk wat mensen een kijkje nemen op het kaatsveld wat in het hart van het dorp ligt.

Het werd een mooie kaatsdag met zo nu en dan zeer spannende partij maar weer volop eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden. Om 10:00 gaven de scheidsrechters het startsein voor de strijd om de prachtige D’Alde Wite wisseltrofee. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen diende door te dringen tot de halve finale. Het was eveneens een dag met veel wisselingen op de lijst door blessures en andere oorzaken.

Wjelsryp – Groningen

De afdeling Wjelsrijp (Boukje Scheper, Sandra Hofstra en Tineke Dijkstra) opende de dag tegen Groningen gevormd door Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. Het werd een leuke strijd waarin diverse eersten op de 6-6 beslist dienden te worden maar het is Anne met haar maten die de bordjes aan elkaar weten te rijgen en uit weten te lopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs 0-3. De formatie van Wjelsrijp probeert het wel degelijk en kansen op een bordje zij er wel degelijk maar ze moeten wachten tot aan de 0-5 voordat zij eindelijk een bordje weten te bemachtigen. De strijd is dan al gestreden en is het Groningen wat er met de winst vandoor gaat op de 1-5 4-6.

Sexbierum – Grou

In de 2de confrontatie op de eerste lijst staat Sexbierum-Pietersbierum bestaande uit Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries tegenover Grou met Aluca Bouma, Ymkje Yntema en Marije Bodde (vervangster van Marte Altenburg) in de gelederen. Beide formaties gaan goed van start en weten de eerste verkaatste bordjes om en om binnen te halen vanaf de 1-1 weet Anna met haar formatie de touwtjes in handen te nemen een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Ondanks verwoede pogingen van Grou om het tij te keren verschijnt er na de volgende 2 eersten een 5-2 stand aan de telegraaf en lijkt de overwinning binnen handbereik maar Marije, Aluca en Ymkje blijven knokken voor de punten en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat Sexbierum-Pietersbierum de winst veilig weet te stellen op de 5-3 6-4.

Dronryp 2 – Dronryp 1

Ze werden op de voet gevolgd door de clash tussen Dronrijp 2 die aan de opslag begonnen met Inge Jansma, Anke Winkel en Mintje Meintema en Dronrijp 1 bestaande uit Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Het werd een mooie strijd tussen de 2 parturen van de 125 jarige V.v.V. Sjirk de Wal waarin de zussen Jansma ook nog tegenover elkaar stonden. De vliegende start is er voor Dronrijp 1 zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-3. Inge en haar maten proberen het wel degelijk en weten onderweg een bordje te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen waardoor Jeanette met Anouk en Elly als eerste het 4de eerst weten te bereiken. Het verschil is dan weer opgelopen naar de 3 eersten en lijkt de strijd gestreden maar niets blijkt minder waar eerst voor eerst slinkt het verschil via de 2-4 naar zelfs 3-4. Inge weet met Anke en Mintje het belangrijke 7de eerst binnen te halen maar moeten toezien dat het 5de eerst als eerste in handen komt van Dronrijp 1 en zij geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de 2de omloop veilig op de 3-5 4-6.

Easterein – Leeuwarden

De formatie van Easterein 2 kende voor het aanvang van de strijd door blessures nog een totale metamorfose. Corrie Kroondijk verving Marije Hiemstra en doordat Jeska Terpstra bij Easterein 1 afwezig was werd Martine Tiemersma doorgeschoven naar het 1ste team waardoor Selma de Boer haar plek in nam en samen gingen zij met Roelie Kroondijk de strijd aan met de formatie van Leeuwarden (finalist van de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen in Franeker) met Annelien Broersma, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy. Het begin van de partij was voor het partuur van Annelien zij weten gelijk de leiding te nemen en dit via de 0-1 uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker krijgen Roelie, Selma en Corrie meer en meer grip op de wedstrijd en zij knokken zich terug in de partij via de 1-2 naar de 2-2. Op dat moment slaat het noodlot toe voor Annelien zij glijd weg aan de opslag en loopt een scheurtje in een spier in het boven been op. Het is te hopen dat het mee valt en dat ze snel weer op de velden te vinden is. Leeuwarden gaat op zoek naar een vervangster en komt uit bij Anne Berber Zeinstra die bij een 2-3 voorsprong betreed. Easterein 2 probeert het nog wel maar zien de afstand tussen de beide formaties oplopen naar de 2-4 en zelfs de 2-5. De strijd lijkt daarmee aan zijn eind te zijn maar niets blijkt minder waar. Roelie, Corrie en Selma bijten zich vast in de partij en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij en weten de achterstand bijna volledig weg te werken via de 3-5 naar de 4-5. In het zwaar bevochten laatste eerst komt nog wel de 6-6 aan de telegraaf maar weet Wiljo de winst veilig te stellen met een zitbal.

Marsum – Easterein 1

Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga is deze dag op de eerste lijst in Dronrijp gekoppeld aan Easterein 1 met Sietske Okkema, Martine Tiemersma (vervangster van Jeska Terpstra) en Imke van der Leest. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Easterein die goed aan de wedstrijd begonnen en zij weten ondanks verwoede pogingen van Marsum die uit te bouwen via de 0-2 naar 0-3. Easterein lijkt de controle over de partij in handen te hebben maar niets blijkt minder waar want Serena, Lotte en Marije geven de strijd niet op en zij blijven knokken voor elke 2 punten en dat leid vervolgens tot hun eerste en tweede bordje op waardoor de spanning terug is in de partij op de 2-3. Zij slagen er niet in om de balans te herstellen en zien de achterstand weer oplopen via de 2-4 en de 2-5. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een keer de 6-6 maar is het Imke die de 2de omloop voor hun formatie veiligstelt als zij de boven weet te vinden.

Goënga – Wommels

Goenga met Andrea Kroes en Sanne Hylkema komen op de andere locatie in actie tegen Wommels met Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Wommels won in 2017 D’Alde Wite partij. Het krachtsverschil bleek deze dag te groot te zijn want Wommels plaatst zich voor de 2de lijst door een 1-5 0-6 overwinning te boeken.

Folsgare – Berltsum

Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Feikje Bouwhuis kaatsend voor Folsgare moesten op de eerste omloop gelijk alle registers openen om het de meervoudige winnaar Berlikum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma) het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Wat Folsgare ook probeert niets lijkend een passend antwoord te zijn want de bordjes gaan een kant op via de 0-1 weet Ilse met haar maten de voorsprong al gauw uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Folsgare slaagt er niet meer in om het tij te kunnen keren en moeten de handdoek werpen op de 0-5 2-6.

Makkum – Bitgum

In de volgende strijd staat de afdeling Makkum met Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra tegenover Beetgum met Wendy de Vries, Corina de Vries en Mariska Hoogland. In deze onderlinge strijd is het de formatie van Beetgum die aan het langste eind weet te trekken op de 2-5 4-6.

Huizum – Franeker

Een mooie strijd op papier is die tussen Huizum met Anna Dieuwke Dijkstra (vervangster van Marije van der Meer), Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra en de afdeling Franeker met Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Iris van der Veen. Beide formatie houden elkaar aan het begin gelijkmatig in balans maar zien Huizum als eerste het 3de bordje bereiken. Het partuur van Nicole probeert het nog wel maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-2 6-4.

Mantgum – Stiens

Vreemdste situatie van de dag is de strijd tussen Mantgum met Amarins de Groot en Jennie Terpstra en Stiens met Esmee Groot, Jannica van der Ploeg en Melissa Rianne Hiemstra. Voordat er een bal is geslagen is de strijd al gestreden. Jannica moet zich geblesseerd afmelden waardoor een van de opslagsters vervalt binnen het afdelingspartuur waardoor Stiens zich genoodzaakt ziet om zich terug te trekken waardoor Mantgum met 5-0 6-0 wint en daarmee staan zij door een vrije doorgang op de 2de omloop al op de 3de lijst van deze 2018 editie van D’Alde Wite Partij.

Minnertsga- Groningen

Nelie Steenstra, Lusanne Klaver en Simona Koostra kaatsend voor Minnertsga hadden op de eerste lijst een staand nummer en mochten het in de eerste partij van de 2de omloop gaan opnemen tegen Groningen met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra. De eerste verkaatste eersten worden door Anne en haar maten aan elkaar geregen en zo lopen zij ondanks het hevige verzet van Minnertsga uit via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het krachtsverschil blijkt in deze confrontatie te groot te zijn want wat Nelie, Lusanne en Simona ook proberen zij moeten wachten tot een 0-5 achterstand voordat er eindelijk een bordje aan hun zijde van telegraaf komt te hangen. In het laatste nog zwaar bevochten eerst loodst Hiske hun partuur naar de 3de lijst als zij de boven weet te vinden op de 1-5 6-6.

Sexbierum – Dronryp 1

Sexbierum-Pieterbierum met Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries staan in hun 2de partij van de dag tegenover het thuis spelende Dronrijp 1 met Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Het werd een mooie strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagd blijken te zijn nadat de eerste 2 verkaatste eersten om en om zijn verschenen slaagt geen van beide er in om een definitief gaatje te slaan waardoor de balans in de partij blijft op de 2-2 en zelfs de 3-3. Langzaam maar zeker weet Anna met haar maten het initiatief over te nemen en zij weten het belangrijke zevende eerst aan hun totaal toe te voegen. Jeanette, Anouk en Elly geven de strijd niet op en gaan op jacht naar hun 4de eerst maar zien het 5de bordje verschijnen aan de zijde van Sexbierum-Pietersbierum. Het verschil is daarmee opgelopen naar 2 eersten en dit laat het partuur van Anna niet meer uit handen glippen en zij gaan naar de 3de omloop met een 5-3 6-2 overwinning.

Leeuwarden – Easterein

De 2de omloop van deze editie van de A’lde Wite partij leverde prachtige confrontaties op. Leeuwarden betreedt vervolgens de arena met Anne Berber Zeinstra, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy en zij gaan de strijd aan met het partuur van Easterein (Sietske Okkema, Martine Tiemersma en Imke van der Leest) voor een plekje op de 3de omloop. De vliegende start is er voor Easterein zij weten gelijk een gaatje te slaan nadat zij het openingseerst hebben weten te bemachtigen. Het verschil loopt op naar de 0-3 en er lijkt niets aan de hand te zijn voor Easterein zij weten het verschil van 3 eersten te handhaven ondanks dat Anne Berber, Bianca en Wiljo hun eerste bordje aan de telegraaf hebben. Vanaf de 1-4 lijkt Sietske met Martine en Imke langzaam maar zeker de grip op de wedstrijd kwijt te raken. De spanning keert terug in de wedstrijd als eerst voor eerst de voorsprong in rook opgaat. De formatie van Anne Berber blijft er in geloven en knokt zich weer langszij op de 4-4. Alles wordt vervolgens door beide afdelingen uit de kast gehaald om de 3de omloop te halen. Het is Wiljo die uiteindelijk het slot akkoord heeft in deze partij zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 5-4 6-4 en daarmee gaat Leeuwarden als nog verder deze dag ondanks de grote achterstand.

Wommels – Berltsum

Klapper op de 2de omloop was de strijd tussen Wommels met in de gelederen Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum en meervoudig winnaar in Dronrijp het afdelingspartuur van Berlikum bestaande uit Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het eerste verkaatste eerst komt aan de zijde van partuur Berlikum te hangen en zij nemen daarmee de leiding. Wommels probeert gelijk aan te sluiten maar zien ook het 2de eerst op rij naar Berlikum gaan. Het werd een prachtige strijd tussen beide want het is Anna Brecht die de spanning terug weet te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-2 6-6. De telegraaf keert weer terug in balans op de 2-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten om en om verschijnen ze via de 3-2 naar de 3-3. Een belangrijk moment is op de 3-3 6-6 als Anna Brecht de bal naar het perk brengt en deze door Leonie retour wordt gezonden naar de boven. Martzen lijkt deze bal te kunnen keren maar hij glipt haar door de vingers waardoor het belangrijke zevende eerst in handen komt van Berlikum. In het daarop verkaatste eerst is daar weer de 6-6 maar ditmaal is het Wommels wat het bordje weet te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om te voorkomen dat Ilse, Leonie en Harmke als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is verre van gestreden want wederom zet Anna Brecht hun partuur op gelijke hoogte met een zitbal op de 4-5 6-4. In het laatste eerst lijken de beste papieren voor Wommels als zij een 5-5 6-2 voorsprong nemen. Berlikum weigert de handdoek te werpen en knokt terug tot aan de volle telegraaf de 5-5 6-6. Op deze stand mag Ilse de bal naar het perk sturen en zij doet dat op zo’n wijze dat zij Sjanet en Martzen kansloos laat en een zitbal weet te plaatsen.

Bitgum – Huizum

Als laatste op de 2de omloop betrad Wendy de Vries samen met Corina de Vries en Mariska Hoogland de arena kaatsend voor Beetgum stonden zij tegen over Anna Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra van Huizum. Ondanks dat Beetgum alles uit de kast haalde om het Huizum moeilijk te maken en er zeker kansen waren op een bordje moesten zij wachten tot de 0-3 voordat het eindelijk raak was. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn en Anna Dieuwke en haar maten weten als laatste de 3de lijst te bereiken door een 1-5 0-6 winst te boeken.

Mantgum – Groningen

De overgebleven formaties op de 3de lijst gingen onderling uitmaken wie er deze dag met een prijs naar huis zou gaan. De winnaars plaatsen zich voor de ½ finale van deze 2018 editie van de A’lde Wite Partij in Dronrijp bij de 125 jarige V.v.V. Sjirk de Wal en zijn verzekerd van een prijs. Mantgum met Amarins de Groot en Jennie Terpstra kwamen voor het eerst in actie deze dag en kwamen tegenover Groningen te staan met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Anne en haar maten laten er geen gras overgroeien en weten gelijk uit te lopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Amarins en Jennie proberen het wel degelijk maar slagen er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen waardoor de eersten door Groningen aan elkaar geregen worden via de 0-4 naar de 0-5. Eindelijk is daar nog een eerst voor Mantgum maar het is Groningen die als eerste de halve finale weet te bereiken door goed werk van Anne als zij de kaats weet te behouden op de 1-5 0-6.

Sexbierum – Leeuwarden

Het partuur van Sexbierum-Pietersbierum Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries maken er een prachtige strijd van tegen Leeuwarden met Anne Berber Zeinstra, Bianca van der Veen en Wiljo Sybrandy. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Leeuwarden als Anna het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens gelijk los te barsten want in het daarop verkaatste eerst is daar de 6-6 met een prachtige zitbal weet Fiera de strijd weer in balans te brengen. De spanning blijft in de verkaatste eersten want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 als ditmaal Wiljo de bal buiten de perklijnen plaatst is daar de 2-1 voor Sexbierum-Pietersbierum. Door goed werk in het tussen spel van Anne Berber zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 2-1 4-6 is de balans voor de 2de keer terug. Vanaf dat moment lijkt Sexbierum-Pietersbierum even de touwtjes in handen te nemen als zij de leiding nemen door een prachtige uithaal van Fiera op de 2-2 6-4. Leeuwarden lijkt even geen antwoord te kunnen vinden en zien het verschil verder oplopen door dat Anna het perk van Bianca en Wiljo tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-2 6-4. De strijd is echter verre van gestreden en het is Wiljo die de spanning terug brengt als zij de kaats als nog weet te passeren wanneer Bianca mis tast in het voorperk en zij na de stuit de bal zoveel snelheid mee kan geven dat deze voorbij de kaats vliegt op de 4-2 2-6. De balans keert zelfs terug in de wedstrijd wanneer Leeuwarden de kaats weet te behouden op de 4-3 4-6. De beste papieren voor de ½ finale komen in handen van Anne Berber, Bianca en Wiljo als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Zij komen zelfs op een wedstrijd punt 4-5 6-6 maar als Wiljo de bal vanaf de boven over de kwaadlijn stuurt is daar de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Het wordt er een met alles aan de hang. Door goed opslag werk weet Sexbierum-Pietersbierum Wiljo tot een kwaadslag te dwingen op de 5-5 6-6 en daarmee stellen zij misschien wel verrassend de ½ finale veilig. In de laatste wedstrijd op de 3de lijst staat veel op het spel de winnaar heeft een vrije door gang in de halve finale en is gelijk de eerste finalist van deze 2018 editie van de A’lde Wite Partij.

Berltsum – Huizum

Het werd een prachtig affiche Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma begonnen voor Berlikum aan de opslag en zij moesten aan de bak tegen de winnaars van de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen Huizum. Anna Dieuwke Dijkstra verdedigde deze dag samen met Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra de kleuren van Huizum. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Anna Dieuwke en haar maten. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want in het 2de verkaatste eerst is daar gelijk de eerste 6-6 van deze partij. Met een prachtige zitbal op de 0-1 6-6 vergroot Nynke de voorsprong. De spanning keert terug in de partij wanneer Leonie het eerste bordje voor Berlikum verzilverd als zij de bal retourneert tot voor de kaats op 0-2 6-4. In een zwaar bevochten eerst verschijnt voor de 2de keer de 6-6 maar als Nynke ditmaal het vizier niet op scherp heeft staan komt Berlikum langszij. Ilse, Leonie en Harmke slagen er niet in om de leiding over te nemen maar zien het 3de eerst als eerste gaan naar Huizum door een kwaadslag van Harmke op de 2-2 2-6. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte toe maar Huizum lijkt een gaatje te slaan als er op de 2-3 6-6 een kleine kaats ligt maar het bordje wordt verzilverd door Harmke zij weet de bal voor de kaats te keren en hun 3de eerst te verzilveren. Het belangrijke 7de eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Harmke die het weet binnen te slepen en Berlikum op een 4-3 voorsprong weet te zetten op de 3-3 6-2 passeert zij de kaats. De strijd is er niet minder om want weer dient een bordje op de 6-6 te worden beslist maar door fantastisch uitslag werk van Leonie zij schikt goed onder de bal en laat deze over de boven vliegen. Deze 5-3 achterstand komt Huizum niet meer te boven en het eerste finale ticket deze dag gaat naar Berlikum als Harmke de laatste twee punten weet te bemachtigen met een zitbal op de 5-3 6-2.

Groningen – Sexbierum

Wie er beslag ging leggen op het 2de finale ticket moest gaan blijken uit de halve finale tussen Groningen met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra en de formatie van Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries. Groningen gaat goed van start en weten dankzij een prachtig uithaal van Marrit op de 6-2 het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Sexbierum-Pietersbierum probeert het wel degelijk maar zien al snel tegen een 2-0 achterstand aan als ditmaal de Anna Ennema het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-0 6-4. Het blijft eenrichting verkeer want het volgende eerst wordt beslist op de 6-0 en verzilverd door Marrit met een zitbal daarmee loopt het verschil op naar de 3-0. Wat Anna, Hendrieke en Fiera ook proberen niets lijkt hun kant op te vallen waardoor Groningen eersten blijft binnen halen. Het is wederom Marrit zij staat deze maal op de goede plek en keert de bal voor de kaats op de 3-0 6-4. De strijd is gestreden als voor de 5de keer op rij het bordje richting Groningen gaat door goed werk van Anne Monfils in het tussen spel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-0 6-2. Anna Ennema, Hendrieke van der Schoot en Fiera de Vries blijven op een 3de prijs staan want Groningen pakt het 2de finale ticket door de 5-0 6-2 overwinning.

Berltsum – Groningen

In de finale van deze 2018 editie van A’lde Wite Partij bij V.v.V. Sjirk de Wal staat Berlikum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma tegen over Groningen met Anne Monfils, Hiske en Marrit Zeinstra. Nadat het Fries volkslied is gespeeld gaat de finale los en het werd een mooi slot van deze hemelvaartsdag de 10de mei 2018. Het is Anne die de wedstrijd open weet te breken als zij het perk van Leonie en Harmke met lege handen achterlaat op de 4-6. De balans keert echter al weer snel terug wanneer ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 0-1 6-2. De strijd lijkt dan echt op gang te komen als voor de eerste keer daar de 6-6 verschijnt met een prachtig uithaal weet Leonie de boven te vinden en daarmee Berlikum op de 2-1 te zetten. Zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want Marrit trekt de stand weer gelijk door de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-2. Het blijft een prachtige strijd met volop spanning in de verkaatste eersten en stuivertje wisselen met het op voorsprong komen. Als Harmke er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-6 nemen zij weer de leiding. Voor de 3de keer in deze finale keert het evenwicht terug in de wedstrijd door ditmaal Ilse als zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 3-2 2-6. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Marrit die het weet te verzilveren met een bovenslag op de 3-3 4-6. Anne, Hiske en Marrit slagen er niet in om dit vast te houden en zien de balans weer terug keren door goed opslag werk van Ilse zij behoud de kaats op de 3-4 6-0. Het zal op de laatste te verkaatsen eersten aan komen met een prachtige bovenslag weet Harmke Berlikum als eerste aan het 5de bordje te helpen op de 4-4 6-2. Anne, Hiske en Marrit proberen het nog wel maar het is Ilse die het slot akkoord heeft deze kaatsdag in Dronrijp als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-2 en daarmee gaat de winst van deze 2018 editie van D’Alde Wite partij naar Berlikum.

De volgende foto's zijn gemaakt door Lieuwe Bosch :

Uitslag en 1e foto : Kaatsnieuws Redactie
Het verslag : Henk Hempenius
De 2e foto en de foto's hier boven zijn gemaakt door Lieuwe Bosch.
Alle foto's gemaakt door Lieuwe Bosch kunt u hier vinden en downloaden


Johannes , Kees en Pieter 4e prijs Heren HK Afdeling te Tzummarum, Zondag 10 Mei

Leeuwarden (Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar) won de heren hoofdklasse wedstrijd. In de finale werd Minnertsga (Marten Bergsma, Klaas-Anne Terpstra en Hendrik Kootstra) verslagen met 5-5 6-2. Makkum (Jelle Attema @hiltjebosma Lennart Adema) werd derde en Bolsward en Sexbierum vierde.

Uitslag :

Jelle Attema is ingevallen voor Klaas Pier Folkersma

 1. Leeuwarden : Feiko Broersma, Pieter Jan Plat, Hans Wassenaar
 2. Minnertsga : Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra, Hendrik Kootstra
 3. Makkum : Jelle Attema , Hyltje Bosma, Lennart Adema
 4. Sexbierum : Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot
  Bolsward :Peter van Zuiden, Menno Galema, Thomas van Zuiden

Gooitzen, Bauke en John, 1e prijs Heren 30+DEL, Zondag 06 Mei, Berltsum

 1. Gooitzen Scheffer , Bauke Postma , John Mons
 2. Erwin van Wier , Keimpe Koldijk , Jan Jelle Jongsma

Herkansing :

 1. Johan Hettema , Jelmer Elzinga , Pier Piersma

Foto en uitslag : Kaatsnieuws Redactie


Hendrieke 2e prijs Dames 1e kl, Zondag 06 Mei, Easterein

Uitslag Winnaars:

 1. Jildou Sweering , Martine Tiemersma, Jennie Terpstra
 2. Akkelyna de Haan , Corina de Vries, Hendrieke van der Schoot
 3. Jeanette Jansma, Sigrid de Jong, Marije Hellinga
  Annet de Haan , Jeska Terpstra, Selma van der Molen

Uitslag Herkansing:

 1. Nicole Hempenius, Anke Winkel, Melissa Hiemstra
 2. Sjoukje Stuiver, Anneke Smit, Hester Bruinsma

Foto en uitslag : Kaatsnieuws Redactie

De 2e en de laatste 4 foto;s zijn gemaakt door Lieuwe Bosch


Maud 2e prijs Herkansing Welpen Meisjes DEL, Zondag 06 Mei, Baerd

Uitslag Winnaars ronde:

 1. Jeldou Koopmans, Noëlle Hiddinga
 2. Brecht Grovenstein, Lisan Kaper

Uitslag herkansing:

 1. Anna Lotte van Beem, Karina Mollema
 2. Maud Scheffer, Linda van der Meer

Foto en uitslag : Kaatsnieuws Redactie


Stijn 1e prijs Herkansing, Zondag 06 Mei, Pupillen Jongens DEL, Bolsward

Winnaars:

 1. Iwan Hiddinga, Brent Jesse van Beem
 2. Clive van der Weerdt, Jesse Greidanus
 3. Jelvin Kaper, Reinder Meulenaar
 4. Herkansing:

 5. Stijn Scheffer, Hidde Jorritsma
 6. Jelte Meesters, Arjen Bauke Hofstra

Foto en uitslag : Kaatsnieuws Redactie


Sigrid, Berber en Fiera in prijzen, Meisjes DEL+HERK, Zondag 06 Mei, Peins

De uitslag was als volgt:

Winnaars Ronde:

 1. Corrie Kroondijk, Famke Zijlstra, Baukje Heeringa
 2. Rixt Wijnia, Anna Rixt Iedema, Marlies Bonnema
 3. Larissa Smink, Julia Marthine Rienks,Geanne Faber
  Roelie Kroondijk, Sigrid Post, Berber Bruinsma
 4. Herkansing :

  1. Rianne Stremler, Marit Folkertsma, Fiera de Vries
  2. Joanne Broeders, Marije Bodde, Noa Slager

  1e Foto en uitslag : Kaatsnieuws Redactie
  2 laatste 2 fotos : Desiree Seerden


Kinderen moesten de kar trekken bij de ouder-kindpartij , Zaterdag 05 Mei

De eerste wedstrijd van het seizoen starten we natuurlijk met nieuwe ballen. Helaas waren de seniorenkaatsers niet zo te spreken over de ballen. Ze waren te zacht, ze stuiterden niet goed of ze waren weer te geel.

Gelukkig werd er door de kinderen voor het best opgeslagen en hebben wij van hun totaal geen klachten gehad over de ballen.

En voor sommige senioren blijkt 3 keer kaatsen toch best nog wel veel zo in het begin van het seizoen. Er viel nog wel eens een senior uit doordat er een blessure ontstond.

Gelukkig konden de kinderen door en kwam de volgende uitslag naar voren:

Oudste jeugd:

 1. Stijn Scheffer en Kees v/d Schoot
 2. Nick v/d Walt en Taeke v/d Walt
 3. Remco Post en Alexander Post

Jongste jeugd: (Winnaars)

 1. Rianne v/d Walt en Romy v/d Veen
 2. Mirthe Boschma en Fiera de Vries
 3. Jorn Boschma en René v/d Walt

Jongste jeugd: (Herkansing)

 1. Brandon Cuttruss en Pieter v/d Schoot
 2. Sijtse Kloosterman en Jouke Kloosterman

Uitslag en foto's : Eedse de Vries


Durk, Jan Sjouke en Pieter winnaars Junioren Afdeling, Zaterdag 05 Mei, Peins

De winnaars van de Junioren Afdeling, Durk, Jan Sjouke en Pieter
De Winnaars Junioren Afdeling, Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Pieter van der Schoot

De uitslag was als volgt:

 1. Sexbierum: Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer, Pieter van der Schoot
 2. Hijum-Finkum: Hielke Beijering, Laas Pieter van Straten
 3. Berltsum : André van Dellen, Corné Tuinenga, Patrick van Dellen
 4. Bitgum: Gerard de Vries, Paul Dijkstra, Yannick Hielkema
 2e prijs Junioren Afdeling
2e prijs Junioren Afdeling
3e prijs Junioren Afdeling
3e prijs Junioren Afdeling
4e prijs Junioren Afdeling
4e prijs Junioren Afdeling

Uitslag en foto: Kaatsnieuws Redactie


OPGAVE LANEN KAATSEN 2018

Beste Lanenkaatsliefhebbers,

De 69e editie van het Lanenkaatsen (4 tot en met 8 juni) staat al weer voor de deur! Over een maand gaan we al weer los op de Lanen. Het aantal aanmeldingen loopt na 2 weken al richting de 100, een mooie tussenstand.

Meld je direct aan via onderstaande link!
Wil je dit jaar ook weer mee doen? meld je dan ook eenvoudig aan!
Je kunt je opgegeven via onze geheel vernieuwde website http://www.lanenkaatsen.nl/?page_id=26 of bij Kamsma Schoenen in Harlingen, op de Kleine Breedeplaats.

Je kunt de actuele aanmeldlijst bekijken op onze website: http://www.lanenkaatsen.nl/?page_id=434

De deadline voor de aanmelding is zaterdag 2 juni 17:00.

Dit jaar kaatsen de groepen 1, 2, 3 en 7 de eerste omloop op maandag. We willen meer spreiding creëren in het programma voor een evenwichtiger verloop.

De groepen 4, 5 en 6 kaatsen de eerste omloop op dinsdag. De aanvang is alle dagen om 18:30.
Graag 18:15 aanwezig, zodat we direct om 18:30 kunnen starten.

Neem snel een kijkje op onze uitgebreide website of volg ons via de social media: Like ons of wordt vriend met ons op facebook! Of volg ons voor de laatstje nieuwtjes op twitter Bekijk ook de nieuwe lanenkaatsen tijdlijn op de website met alle winnaars + foto’s van alle jaargangen.

Groepsindeling (onder voorbehoud van deelname aantal en weersomstandigheden):

 • Groep 1 11-16 jaar startavond maandag 4 juni 18:30
 • Groep 2 17-35 jaar startavond maandag 4 juni 18:30
 • Groep 3 36-49 jaar startavond maandag 4 juni 18:30
 • Groep 7 DA 36+ jaar startavond maandag 4 juni 18:30
 • Groep 4 50-59 jaar startavond dinsdag 5 juni 18:30
 • Groep 5 DA 11-35 jaar startavond dinsdag 5 juni 18:30
 • Groep 6 60+ jaar startavond dinsdag 5 juni 18:30

Om het programma zo efficiënt mogelijk af te werken vragen we de kaatsers om 18:15 te verzamelen en na het oproepen zo snel mogelijk naar het perk te begeven!

We zien jullie graag weer op de Lanen!

Groet,
Niels Outhuijse
Stichting Comité Lanenkaatsen


Johannes, Kees en Jan Sjouke 4e prijs te Weidum, Zondag 29 April 2018

 1. Sint Jacobiparochie: Bauke Triemstra, Taeke Triemstra , Renze Hiemstra
 2. Leeuwarden: Feiko Broersma , Jouke Bosje , Hans Wassenaar.
 3. Easterein: Doede Rients Okkema , Bauke Dijkstra , Jan Schurer
 4. Franeker 2: René de Haan , Marco de Groot , Michel van der Veen , Ludwig Seerden
  Sexbierum-Pietersbierum 1: Johannes van der Veen , Kees van der Schoot , Jan Sjouke Weewer

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto: KV "Nije Kriich" te Weidum (foto is van 30 April 2017)
We wachten op nieuwe foto's??


Start Competitie Kaatsen 2018

Dinsdag 1 mei:

 • Kinderen tot met schooljeugd, Aanwezig: 18:30
 • Categorie jongens t/m senioren heren, Aanvang: 19:30

Donderdag 3 mei:

 • Categorie meisjes t/m dames , Aanvang: 19:30
 • Dit jaar bij de dames zowel met harde als met zachte bal.
 • Inleg voor alle categorieën: €10,- voor 10x
 • Voor alle overige wedstrijden kijk ook op onze Facebook-pagina

ATTENTIEIn verband met trainingen door TEAM NL, zijn de MUURKAATS muren bezet van 18.00 uur - 21.30 uur op :

 • Woensdag 25 April
 • Woensdag 16 Mei
 • Woensdag 30 Mei
 • Woensdag 13 Juli


Kees van der Schoot- en Hendrieke van der Schoot onze dorpsgenoten en senior toppers zijn hier voor geselecteerd.

Belangstellenden mogen gerust een kijkje komen nemen.,..


Uitnodiging training Jongste Jeugd


‘Leaver in goal as in sitbal’

Bovenstaande artikel is afkomstig uit de KEATS van April 2018,(Sylvia Wijnjeterp...bedankt!!!)
Foto's : Piet Douma en Henk Bootsma
Tekst : Bouke Poelsma


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook kaatsverenigingen krijgen te maken met de AVG.

Wij als bestuur zijn hier druk mee bezig. U zult er binnenkort meer over vernemen.


Voor wat de website betreft, zijn er inmiddels al wat acties ondernomen, te weten:

 • Aanvraag voor versleutelde website, en dus veiliger is al uitgevoerd.
  Binnen een aantal weken, zal onze website een SSL certificaat verkrijgen (HTTPS ipv HTTP )
 • Momenteel kunt u de foto's van de website niet downlaoden, alleen bekijken. Aanvraag van de foto's graag via de email
 • Tevens kunt u de tekst op de website eveneens niet meer selecteren.
 • Dit alles vanwege deze nieuwe wet...

Duo’s aan het roer bij De Twa Doarpen-DIOS

De beide voorzitters
Het voorzittersduo Désirée Seerden en Alexander Post bij de kaatsmuur in Sexbierum

In Sexbierum en Pietersbierum prijzen de kaatsers zich gelukkig, met twee nieuwe voorzitters, twee nieuwe penningmeesters en heel veel enthousiaste vrijwilligers is de kaatsvereniging klaar voor een nieuw seizoen.

Jan Douwe Gerbranda gaf aan het voorzitterschap na twee termijnen van drie jaar af te willen sluiten. In medebestuurslid Désirée Seerden zag hij zijn opvolger, Gerbranda benaderde haar met de vraag of zij voorzitter wilde worden. Dat wilde Seerden wel, maar niet alleen: ,,Om het alleen te doen, zag ik niet zitten. Ik heb gevraagd of Alexander Post het samen met mij zou willen doen. In vergaderingen reageren we in negen van de tien gevallen hetzelfde, ik wist dat onze neuzen dezelfde kant op staan.” Post reageerde positief, hij had hetzelfde goede gevoel bij een gedeeld voorzitterschap.

,,We hebben een voltallig bestuur van tien personen. Naast nieuwe voorzitters hebben we ook nieuwe penningmeesters. Ook een tweetal! Marieke Anema en Rianne Tolsma zijn enthousiaste nieuwe leden die hier nog niet zo heel lang wonen. We zijn erg blij dat ze de taak van penningmeester samen op zich willen nemen, het was lastig daar iemand voor te vinden. Nu hebben we twee jonge vrouwen erbij, helemaal super. Het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur is nu beter en heel fijn dat we jongeren in het bestuur krijgen.

We zijn dan ook erg positief gestemd over hoe het er allemaal voor staat,” vertellen Seerden en Post, ,,We hebben een fijne samenwerking met voetbalvereniging AVC met wie we het complex delen. Onze vereniging heeft zo’n 140 leden waarvan ruim 80 actieve kaatsers. Daarvan kaatsen er een stuk of twintig bij de KNKB, niet heel veel, maar wel hele goede. We hebben het geluk dat we altijd volledige parturen hebben. De deelname aan het competitiekaatsen stijgt nog ieder jaar.

Met de vrijwilligers loopt het ook erg lekker, we hebben zeer actieve vutters die ervoor zorgen dat het er allemaal prachtig bij ligt, er is een groep van zo’n vijftien mannen waar we altijd een beroep op kunnen doen om de velden te leggen.

Andries Grijpma beheert al jaren de website en facebook, dat doet hij uit de kunst, alle uitslagen er op, foto’s, alles up-to-date.

We hebben een kaatsmuur waar goed gebruik van gemaakt wordt, hebben sterke wallball-spelers in de gelederen, Kaatsteam NL komt hier trainen met de selectie. Kortom: we zijn samen voorzitter van een vereniging waar alles goed voor elkaar is en waar een fijne sfeer heerst.”

Post en Seerden hebben er zin in, toch is er ook een kleine teleurstelling. ,,Bij de KNKB hebben we al twee jaar de aanvraag ingediend om het NK Meisjes te mogen organiseren. Beide keren is dat verzoek niet gehonoreerd. Erg jammer, we hebben meisjes die in die categorie mee strijden om de titel. Het zou mooi zijn als ze op eigen veld daarom konden strijden. We kregen het NK schoolmeisjes toebedeeld om te organiseren, maar in die categorie hebben wij geen kaatsters, onbegrijpelijk en heel jammer.”

Beide hebben een dochter in de meisjescategorie: ,,Er zijn zes meisjes die op dat niveau kaatsen, wie er in het beste partuur komen, daar bemoeien wij ons niet mee. We willen de schijn niet tegen hebben dat wij als ouders die in het bestuur zitten, onze dochters naar voren schuiven. Dat laten we bewust aan anderen over. Het is het belangrijkst dat de kaatsers plezier in het spelletje hebben, want het is een ‘machtich spultsje’, aan ons de taak om ze dat zo mooi mogelijk te laten beleven.”

Foto en Tekst:Suwarda Vis


Uitreiking opbrengst RABOBANK Clubactie

Zaterdagmiddag 14 April, was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne.

Drie leden van het bestuur gingen naar Franeker om de cheque in ontvangst te nemen. Het bedrag was nog niet bekend, dus wat zou het worden. Het begon met 50 euro en de bedragen werden steeds hoger de 100 euro kwam voorbij en de dames van het bestuur werden steeds blijer.

Onze nieuwe penningmeester Marieke mocht een cheque in ontvangst nemen met een bedrag van €209,13. Leden super bedankt voor 't stemmen op de kv. En natuurlijk Rabobank bedankt.

Tekst :Paulien Bos
Foto's: Franeker Courant/Rabobank


INBRAAK KANTINE "DE LYTSE TRIJE"

Gisteren, Dinsdag 03 April. Nog geen uur na het lezen van een berichtje op kaatsnieuws over een inbraak in een kantine ergens anders, bereikt ons ook het bericht dat tussen 2 april 14:30 en 3 april 8:00 een ongewenst bezoek is gebracht aan de kantine van K.V de twa doarpen/D.I.O.S. en AVC.

Uiteraard is de schade veel groter dan de buit want een vereniging beschikt natuurlijk niet over dure rolexen en de nieuwste I-Phone X.

Maar de rommel zal weer moeten worden opgeruimd en de schade zal weer moeten worden hersteld.

Wij vragen dan ook mocht u iets hebben gezien om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.


Tevens willen wij een waarschuwing uitspreken richting andere sportverenigingen om extra scherp te zijn. Want wij blijken dus al binnen twee dagen al de tweede vereniging te zijn waar een inbraak is geweest.


Selectie TEAMNL EK 2018 bekend!

TeamNL komt dit jaar weer in actie! Ditmaal worden de wedstrijden gespeeld in kaatsstad Franeker zelf, want hier vindt van
2 t/m 4 augustus het EK 2018 plaats.

U kunt hierbij aanwezig zijn en TeamNL daadwerkelijk in actie zien en aanmoedigen. Zij zullen strijden tegen waarschijnlijk een 7-tal andere Europese landen.

Hierbij willen wij u graag informeren dat de voorselectie bekend is.

Vrouwen :

 • Harmke Siegersma
 • Marrit Zeinstra
 • Hiske Zeinstra
 • Anne Monfils
 • Annelien Broersma
 • Nelie Steenstra
 • Hendrieke van der Schoot

Mannen :

 • Hans Wassenaar
 • Hendrik Kootstra
 • Bauke Triemstra
 • Enno Kingma
 • Jelle Pieter Dijkstra
 • Kees van der Schoot
 • Tjisse Steenstra
 • Sjoerd de Jong
 • Dylan Drent
 • Pieter Jan Leijenaar
 • Karel Monfils

De trainingen INTERNATIONAAL SPEL en LLARGUES gaan op volgende dagen en plaatsen door:

 • 04/04: Berlikum
 • 20/04: Berlikum
 • 02/05: Berlikum
 • 16/05: Minnertsga
 • 30/05: Minnertsga
 • 13/06: Minnertsga
 • 27/06: Minnertsga
 • 11/07: Minnertsga
 • 25/07: Minnertsga

De trainingen WALLBALL vinden plaats op de volgende dagen en tijden:

 • 14/4/2018: 10.00-12.00 / 13.00-15.00: Berlikum
 • 25/4/2018: 18.00-21.00: Sexbierum
 • 16/5/2018: 18.00-21.30: Sexbierum
 • 30/5/2018: 18.00-21.30: Sexbierum
 • 13/6/2018: 18.00-21.30: Sexbierum
 • 27/6/2018: 18.00-21.30: Minnertsga
 • 11/7/2018: 18.00-21.30: Minnertsga
 • 25/7/2018: 18.00-21.30: Minnertsga
U bent uiteraard welkom om bij deze trainingen te komen kijken. Eind mei 2018 zal de definitieve selectie van TeamNL bekend gemaakt worden.

Statiegeldactie COOP

Feestje, buurt-BBQ of een gezellig avondje met zijn allen zitten. Denken jullie dan ook even aan ons? Nee als kaatsvereniging hoeven wij niet beslist een uitnodiging, maar het statiegeld zouden wij graag willen.

Per 1 april van 2018 doen wij als kaatsvereniging mee aan de statiegeldactie van de Coop. Zodra je je lege flessen, kratten, fustjes of welk soort van emballage dan ook inlevert bij de Coop Stuiver in Sexbierum, kun je dit doneren aan de kaatsvereniging. De Coop verdubbelt uiteindelijk het bedrag wat aan de kaatsvereniging wordt gedoneerd.

Coop Stuiver en K.V. de twa Doarpen/D.I.O.S. slaan zo samen een boppeslach!

De actie loopt tot en met de maand Juni..


Fiera in de prijzen!

De 15-jarige Fiera de Vries uit Sexbierum werd tweede in de categorie sporttalent 2017. Fiera kaatst zowel op het gras als tegen de muur. Vorig jaar won zij het EK Wallball. Zij zag de 11-jarige Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie winnen, die aan acrogym doet.

Foto's en tekst : www.kaatsnieuws.com


We gaan van start met de Rabobank Clubkas actie!!

Het aftellen kan beginnen

Woensdag 28 maart barst het stemmen los op de ruim 200 clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Een spannende tijd. In de afgelopen maanden is de campagne door de deelnemers volop gepromoot. Zo stonden er oproepjes in clubbladen, werden er flyers uitgedeeld en berichten op social media en websites geplaatst.

Versturen stemkaarten

Op vrijdag 23 maart worden de stemkaarten verstuurd naar alle 16.500 leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Via een speciale website brengen zij met een persoonlijke code hun stemmen uit. Elk lid brengt vijf stemmen uit op zijn of haar favoriete club. De stemperiode is dit jaar van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april.

Kom in actie

Ook tijdens de stemperiode kunt u campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te werven. Meer stemmen betekent meer geld!

Hieronder een aantal tips:

 • Vraag rond in uw omgeving bij familie, vrienden en kennissen of zij lid zijn van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en zo ja, vraag of ze op uw club willen stemmen. Elke stem telt;
 • Gebruik de promotiemiddelen. Hang posters op in de kantine of deel flyers uit in de buurt;
 • Zet een banner op de website van de club met hieraan gekoppeld de link naar de stempagina;
 • Organiseer een stemmiddag. Nodig mensen uit om op de club te komen stemmen;
 • Of: bedenk zelf een originele actie!

Bekendmaking uitslag

Nieuw dit jaar is dat de uitslag bekend wordt gemaakt op vier plaatsen in ons werkgebied. We organiseren een roadshow! De datums en tijden zijn nog onder voorbehoud. Noteer deze alvast in uw agenda.

 • Sint Annaparochie: vrijdag 13 april om 19.30 uur. Locatie: Van Harenstraat op het parkeerterrein voor het oude gemeentehuis;
 • Harlingen: zaterdag 14 april om 10.30 uur. Locatie: Grote Bredeplaats /Voorstraat bij de markt;
 • Franeker: zaterdag 14 april om 13.00 uur. Locatie: Voorstraat bij de markt;
 • Leeuwarden: zaterdag 14 april om 15.30 uur. Locatie: De Lange Pijp bij Het Friese Paard/De Waag bij de markt.

Zodra bovenstaande definitief is, krijgt u van ons een bericht.

Tot slot...

Geweldig te zien dat ook dit jaar weer zo'n groot aantal clubs deelneemt aan de Rabobank Clubkas Campagne. Ik gun u allemaal een mooie bijdrage. Succes en wellicht tot ziens tijdens de roadshow.

Met vriendelijke groet,
Jelmer Algra
Directievoorzitter


Fiera genomineerd als Sporttalent 2017, Waedhoeke

Wethouder van sport Caroline de Pee van de gemeente Waedhoeke reikt 28 maart de gemeentelijke sportprijzen uit aan sporters en vrijwilligers die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet. Onder de genomineerden ook een aantal uit de kaatswereld.

De ‘kaatsgenomineerden’ zijn :

 • Sporttalent 2017 :
  • Fiera de Vries (15 jaar) uit Sexbierum, Wallball en kaatsen, De Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum
 • Sporter 2017 :
  • Marrit Zeinstra uit Peins, Wallball, KNKB
  • Hendrik Kootstra uit Minnertsga, kaatsen, KNKB
 • Vrijwilliger 2017 :
  • Gerrit Monsma uit Tzummarum, contactpersoon KNKB en Federatie Barradeel, vrijwilliger kaatsmuseum, biljarten, Tzummarum
  • Karina de Vries uit Berlikum, vrijwilliger bij gymvereniging Berlikum, MudRun, kaatsvereniging, Berlikum

De sportprijzen worden uitgereikt op woensdag 28 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis van Waadhoeke. Iedereen is hierbij welkom.


Jan Dijkstra: 70 jier lid fan De Twa Doarpen

As de wyn om ‘e hûs gûlt en raast skik ik oan by Jan Dijkstra fan Seisbierrum. Jan waard berne op 3 desimber 1933 op it Heechhiem yn Seisbierrum en is ien fan Pieter en Nellie. Ja, sa wie dat doe. It earste wat de minske ommers altyd freget: ‘Fan wa bisto ien’?

No, Jan is ien fan Pieter en Nellie Dijkstra en hy kaam út in grut gesin. ‘Wy wienen mei ús fjirtjinnen, bern wol te ferstean, dêr kamen heit en mem noch by. Mar dat wie doe net sa gek. Jan Nauta hie der achttjin en by Rinze Leistra (it kanon) sieten der ek fyftjin om de tafel. Gerrit wie de âldste en ik siet yn it midden. (Foto's: Boppeslach).

De priis foar de moaiste tún by 200 jierich bestean goed foar krapoan 4500 dollar!

As bern stean je der net sa by stil. Ik wit noch wol dat wy yn twa ploegen ieten en dat it net foar it opskeppen wie. Boppedat wie ik wat oars yn myn dwaan en litten. Dat kaam al rillegau nei boppen ta. Ik kom út in kristlik gesin mar hoe jong ik ek wie, ik hie der neat mei. Dat waard der net better op doe’t ik Minke tsjin it liif rûn.

Minke wie ien fan Willem van Zon. No, dan witsto it wol. Reade Willem van Zon wie in oertsjûge sosjalist en dat botste fansels mei myn grifformearde eftergrûn. Net by my want ik wie der samar klear mei. Ik hie der neat mei en ha oan’t de dei fan hjoed der ek nea spyt fan hân dat ik dizze stap eartiids makke haw.

Dat wie fansels doe in hiele stap. In grifformearde jonge dy’t it oanlei mei in read famke. Moast ien fan dyn eigen kleur sykje waard der dan sein. Net ien kear mar dêr hie ik gjin boadskip oan. It hat in goeie kar west want wy binne noch altyd byelkoar!

As jonge haw ik in bulte keatst. Op’e finne hie Seisbierrum in prachtich keatsfjild. Smûk tusken de huzen yn. Der wie oars ek net safolle dus gongen je te keatsen. Us heit hie der neat mei en ik kin my ek net herinnerje dat hy ea efkes om ‘e hoeke sjoen hat as der keatsen wie. Sjoch, ik bin berne yn 1933 en doe wie der noch net in CFK. Je keatsten meielkoar en fan kristlik keatsen hie noch nea ien heard. Dat waard oars doe’t de kristlike bûn oprjochte waard.

Doe waard it oars… hjoeddedei soenen je sizze: der kamen kampen! Ik hearde dan wol by de kritsliken mar dêr wie ik gau klear mei. Kaam by dat ik net op snein keatse mocht. Dat botste. Ik woe keatse wannear ‘t ik dat woe. By Minke thûs lei dat gâns oars. Dêrom wie ik der, hoe jong ik ek wie, samar út. Ik woe keatse en dêrom waard ik lid fan de Twa Doarpen wêr’t Klaas en Jappie Klazinga, Willem van Zon, soan Wimpie, broer fan Minke ek keatsten. Mar dan moast ik wol lid wurde en dat wie net samar klear. Ik kaam fan de oare kant om samar te sizzen. Wie ien fan de fjirtjin fan Pieter en Nellie!

Ik wit noch as de dei fan juster dat ik nei de Harmonie moast wêr’t Bantema it foar it sizzen hie. Op in gearkomst fan de Twa Doarpen moast ik foar de ‘hege’ hearen ferskine. Alde Doekle Banning wie foarsitter. Fierder sieten om ‘e tafel Teatse Fennema, broer fan Piet Fennema de hynstekeapman, Brouwer de man fan de Molkfabryk, grut boer Jan Landstra en ik leauw dat Jan de Jong fan Pitersbierrum ek oan de tafel siet. No, dat wie wat!

Sjoch, omdat it noch net sechstjin wie koe ik net lid wurde fan de CFK. Dus dat koe net in beletsel wêze. Mar goed der waard my wol sein dat ik nea wer foar de kristliken keatse mocht as ik lid waard fan de Twa Doarpen. No, dêr koe ik my wol yn fine. Ik ha fan dy tiid ôf ek nea wer foar de kristliken keatst. It wie de tiid dat ik keatste en fuort gong te keatsen.

Ik koe aardich meikomme sûnder út te blinken. Jappie en Klaas Klazinga en Wimpie van Zon stiene wat heger op ‘e keatsljedder. Ik ha in pear kear op ‘e list stien foar de Twa Doarpen. Haw op ‘e Jong Nederlân keatst mei ûnder oaren Jappie Klazinga en as ik it noch goed ha gongen wy der yn de tredde omloop ôf tsjin Harns mei Heero Bultje. Dy koe der wat fan sawol op as njonken it fjild. Piet Schuil siet ek yn dat partoer en syn ballen rûnen hurd mar as ik se heal rekke dan fleagen se al boppe. Mar meastentiids wie hy my de baas.

Ach, jonge wat is dat lang lyn! Foar dat ik nei Amerika gong haw ik yn 1955 by it 50 jierig bestean noch in sulveren medaille wûn by it doarpskeatsen. Skoanheit Willem van Zon wûn ek de priis yn syn klasse en Minke hat de beide medailles beware. By Minke thús hienen hja folle mear mei keatsen as by ús thús. Heit wie hjerring fisker en hat my nea keatsen sjoen. Dat ik oerstapt bin nei de grauwen hat it ek net goed dien fansels.

Minke: wie ien fan reade Willem van Zon

Sjoch, Minke har pake wie ek in Pieter Dijkstra en dy hat hiel knap keatse kinnen. Hat sels op ‘e PC in preemje wûn. Minke wit der ek net folle fan. Der waard troch harren mem net folle oer sein. Wêrom witte wy net. As je no werom sjogge is dat spitich. Minke wit wol dat harren beppe betiid ferstoarn is. Pieter stie der doe allinnich foar en it gesin is doe út elkoar fallen. Sa gong dat yn dy tiid. Minke: ‘mem woe der faaks net oer prate.’

Asto fjirtjin jier bist moast al oan it wurk. ‘Ja , dat wie doe sa! Net te folle eamelje en seure mar oan de slach. Ik kaam út in grut gesin en der moast wol wat fertsjinne wurde. No, dat waard de boer fansels. Oars wie der ek net safolle. Ploegje, wjudzje, blokje slaan, bite fertinje fan moarns ier oan jûns let. Yn ‘e simmer yn it flaaks en yn it hea. Moaie tiid mar ik woe doe al wat oars.

It hâlde hjir doe ek net oer en de tiid feroare ek. Boeren dy’t eartiids in man of tolve of noch mear oan it wurk hienen, hienen minder arbeiders nedich omdat de trekker harren plak oer naam. Der kaam hjir gâns minder wurk en de minsken gongen nei de Hoogovens, Noard-East Polder of de minen yn Limburg. Der wie hjir gjin takomst foar my.

Ik hie kunde oan Piet Fennema, dy’t noch foar Winaam keatst hat, en ik woe wol nei de oare kant fan de tobbe. Dy kâns wie der omdat der rom 25.000 minsken yn it jier talitten waarden yn Amearika. Ik leauw dat ik trije jier op ‘e list stien haw en doe koe ik der hinne. Ik haw nea twivels hân. Yn 1956 bin ik ôfstutsen en ik kaam der de moandeis oan en de woansdeis wie ik al oan it wurk. Dat wie wol efkes wenne want ik kaam by in grut boer mei wol hûndert kij en dêr waard doe al masinaal molken.

Prizen by 50 jierich bestean fan de Twa Doarpen

Dat koenen wy hjir net. Hjir molk ik noait mear as in kij of stien en allegearre mei it hantsje. It wie foar my wol efkes skrikke mar lang neitinke wie der net by. Der waard ek net nei frege. Ier en betiid op en jûns let klear. It wie de tiid dat ik der noch allinnich omstapte. Minke hie der perfoarst earst gjin betrouwen yn en hie de papieren net klear doe’t ik nei de oare kant gong. Mar seis moanne letter kaam hja ek nei Connecticut.

Sjoch, myn broer Gerrit hie as earste de stap setten en letter soe ik ek noch mei him gearwurkje. Letter binne myn bruorren Bennie en Piet dizze kant ek noch út kommen. De lêste twa wenje der no noch en binne mar ien as twa kear werom west. Gerrit is dêr koartlyn ferstoarn. Dy is hjir nea wer west. Sa giet dat.

Sjoch, foardat wy nei Amerika kamen wienen twa omke’s fan my der al. Mar hja ha nea lûd jûn doe’t ik der graach nei ta woe. Sa giet dat faak. Blykber wie de stap dy’t ik setten hie om mei Minke te trouwen foar harren in brêge te fier. Blykber die ik der net mear ta…

Mar goed neidat ik in jier as acht yn de kij omslein hie koe ik wurk krije op in ‘Estate’ sis mar in hús mei krapoan 124 keamers. Myn wurk waard de tunen en alles wat der by hearde te ûnderhâlden. Boppedat begûn ik om acht oere en nei fjouweren wie ik klear. Ik kaam fan de hel yn de himel op sa mar te sizzen. Ik wist net wat my oerkaam. It wie it begjin fan in prachtige tiid. Minke krige wurk yn de waskerij en wie harren eigen baas. Boppedat wienen de sinten goed! Dit libben wie ik net wend.

Middeis om fjouwer oere klear…dus begûn ik mei oaren saken. Túntsjes, sis mar tunen by de tiid hâlde fan de bewenners rûnom it landgoed. Dat rûn as in trein en ik pikte der moai wat by. De fertsjinsten waarden hieltyd grutter en myn fêst wurk hong my feitlik as in bongel om ‘e poat. Nei in skoft bin ik foar mysels begûn en dat wie it aai fan Columbus om samar te sizzen. Ik krige sa folle wurk en koe ek minsken oannimme.

It hiele jier wie in drokte fan belang. Simmers de tunen, winters de krytsbeammen en as de winter hjir wiidweidich om him hinne sloech dan wie ik op ‘n paad mei fjouwer trucks om de diken snie frij te hâlden. De grutste klapper makke ik yn 1976 doe’t ik by it 200 jier bestean fan Amearika de earste priis wûn foar it oanlizzen fan in grutte tún.

Ik hie der in jier oan wurke mar de priis goed 4500 dollar wie ek foar my. Dat wie yn dy tiid in slompe jild. Dat foar in jonge fan it Heechhiem! Doe’t ik yn 1983 50 waard fûn ik it wol moai west. Ik woe net mear altyd oan it wurk wêze. Wy hienen it goed dien yn Amearika en doe kaam it beslút om hjir wer hinne te gean. Wy wienen doe noch op in leaftiid dat je noch feroarje koenen. Of je bliuwe wêr’t je sitte of je gean wer werom nei Fryslân. Dat lêste ha wy doe dien.

Mar tuskentroch binne jimme dochs hjir ek wol west is it net?

Ja seker. Rûnom de PC ha wy 23 kear de oerstek makke. Sjoch, ik wie dan wol oan de oare kant mar de leafde foar it spultsje is der altyd bleaun. Dat jildt ek foar Minke. Wy makken der dan in moaie fakânsje fan, fan sa’n trije of fjouwer wike. Ien kear binne wy hjir wol sân wike bleaun omdat it hjir doe sok prachtich waar wie. Wy koenen dat dwaan omdat it wurk yn Amerika yn fertroude hannen wie en alles syn gong gong.

Dat binne tiden dy’t je nea wer ferjitte. Foar Minke har heit wie de PC ek in hichtepunt fan it jier. Hy, de man dy’t yn de krisisjierren gjin jild hie foar in kaartsje en efter it stek moast om wat te sjen wie betiden út de skroeven as hy op it Sjûkelân stie. Yn ‘e pauze moasten se by wize fan sprekken omrôpe litte oft Van Zon syn plak wol wer ynnimme woe. Dat wie nochris in leafhawwer!

Nei it werom kommen út Amerika ha ik in jier neat dien. Mar nei in jier begûn ik my te ferfelen en doe ha ik noch in mannich jierren by Westra en Hettema wurke. Ik ha in soad oplutsen mei Pieter Goodijk. Ik gong wat by de boeren lâns en hie in soad stipe oan Pieter. Mar ik tink nei in jier as 5 fûn ik it wol genôch en ha wat dien wat wy leuk fûnen.

Komst noch wolris by it keatsen? Ja wis, mar it binne net safolle wedstriden mear wêr ‘t ik kom. Minke kin troch har sûnens net mear mei en ik behein it no ta Seisbierrum, Frjentsjer en de PC. Doanjum hearde der ek by mar dat is no ek dien wurk. Spitich! Yn 2003 ha de winners fan de PC fan my noch in presentsje krigen nei oanlieding fan harren winst. 100 dollar de man en in medaille. Dat fûn ik moai om te dwaan. Sa haw ik De Twa Doarpen ek noch twa kear fan nije linen foarsjoen.

Ik seach dat Arum sokke moaie linen hie en doe tocht ik dat is ek wol wat foar de Twa Doarpen. Sa giet it faak. Sjoch, it koe miskien net oars mar ik wie tsjin de fúzje. Dat bin ik noch altyd. Ik hie dat oare efter my litten en fûn dat dat moai sa bliuwe moast. It wienen myn minsken net mear…snapst!

Mar ik bin wol lid bleaun ek yn de tiid dat ik oan de oare kant siet. It sille der fêst noch wol mear wêze dy’t 70 jier of langer lid binne mar ik fyn 70 jier in hiel skoft!

Foto's : Boppeslach,
Tekst : www.kaatsen.nl (Jan Braaksma)


Ben je 7-, 8- ,9- of 10 jaar?, dan heb je geluk

Op vrijdag 2 februari start de zaalkaatstraining in de gymzaal aan het Fliet.

Dus kom in beweging en geef je vóór woensdag 31 januari op, via de mail:desybell@live.nl , onder vermelding van :

 • Naam
 • Leeftijd
 • 06 nr.van een van de Ouders

Bij voldoende animo starten Anna Ennema en Fiera de Vries in 2 groepen om 17 uur en 18 uur. De kosten zijn 10 euro voor 10 keer, graag meenemen bij de eerste les.


Fiera de Vries en Corrie Kroondijk voor de 3e maal op rij Nederlands kampioen Wall Ball

Zondag 21 januari wisten deze dames (die afgelopen zomer in Spanje nog Europees kampioen in de -15 werden) ongeslagen het NK -17 op hun naam te schrijven. Ondanks dat ze alle twee nog maar 15 jaar zijn.

Net als in 2016 -13 2017 -15 mogen ze zich nu in 2018 bij de -17 een jaar lang Nederlands kampioen noemen.

Foto en tekst:Desiree Seerden


Succesvolle N.K Wallball voor jongens 11-

De echte winnaars van de NK WallBall Jeugd

In sporthal de Trije is Remco Post samen met Jelvin Kaper uit St Annaparochie Nederlands kampioen wallball geworden.

In een bloedstollende finale werd met 11-10 gewonnen na een 7-10 achterstand.
De verliezers ronde werd met overmacht gewonnen door Stijn Scheffer en Nick van der Walt.

Allemaal van harte gefeliciteerd jongens.

De echte winnaars van de NK WallBall Jeugd

Foto 1 en tekst : Alexander Post
Foto 2 : Henk Haar (KNKB site)


Concept Beleidsplan KNKB 2018-2020

Eind van deze maand en in de maand Februari zullen er weer een aantal Regio Ledenberaden gehouden worden op een aantal plaatsen.

Zaken die dan behandelt zullen worden, zijn onder andere het Concept Beleidsplan KNKB 2018-2020

Het Concept beleidsplan KNKB 2018-2020 vindt u hierJongens en Meisjes kaatsen vanaf 2018 ook met de 'nieuwe' handschoen

De 'nieuwe' handschoen welke sinds 2015 op de velden is bij de Senioren en sinds 2017 bij de dames zal vanaf 2018 ook verplicht zijn voor de categorieën Jongens en Meisjes.

Nog niet in het bezit van dit type handschoen? 1 van onze licentiehouders kan een handschoen maken.

Meer informatie vindt u hier :

Hieronder vindt u een overzicht van de invoering van de nieuwe kaatshandschoen per categorie.Aantal sponsoren kaatsmuur zet ook door in 2018

Inmiddels wederom 2 nieuwe sponsoren voor onze kaatsmuur. Het wachten is op hun logo's, zodat deze eveneens op de website geplaatst kunnen worden. Zij zijn inmiddels met hun spandoek aangebracht op de omheining van de kaatsmuur.

Alle kaatsmuursponsors waarvan hun logo is verkregen, kunt u vinden op onze website


4 jeugd muurkaatsers en 2 trainers uit Sexbierum actief in België, Zondag 07 Januari 2018

Alle deelnemers klaar voor vertrek

Marten Jansen, Alwin Boschma, Stijn Scheffer en Fiera de Vries kaatsten mee.
Kees en Pieter van der Schoot (en Tjisse Steenstra) trainers van Score waren mee Om de kids te begeleiden en te coachen.

54 Nederlandse deelnemers aan het Young Open WallBall Single toernooi, in Huissingnies, Wallonia te België op zondag 7 januari 2018

Zaterdag 6 januari was het zover. Om 13.00 uur vertrok de Dalstra bus en nog een aantal auto’s met spelers en ouders van uit Menaldum naar België, om daar zondag mee te kunnen doen aan de Young Open Wallball Single.

Leden van Stichting Score had massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging van onze Belgische muurkaatsvrienden aan dit uitstapje, georganiseerd door Killshot samen met Geert Vandervelden.

Er zou gespeeld worden in de -7 -9 -11 -13 -15 -17. Behalve in de -7 deden er in elke leeftijdscategorie Nederlandse spelers mee. Met elkaar sliepen we in een hotel in Doornik. Na een reis van 5 uur met een tussenstop van een half uur kwamen we daar rond 18.30 uur aan. De kamers werden verdeeld en rond 20.00 uur konden we daar met elkaar aan de warme maaltijd. Het eten was prima in orde. Aangezien het eten nog al wat tijd in beslag nam, konden we helaas niet zoveel ronden Bingo spelen. Simon had alles thuis goed voorbereid en zowel voor de kids als voor de ouders leuke prijsjes mee genomen.

Na een korte nacht voor iedereen was er om 07.30 uur het ontbijt de bus zou rond 08.50 uur naar de sporthal vertrekken. Het was nu ongeveer nog een klein halfuurtje rijden naar de sporthal, waar wij ons om 09.30 uur moesten aanmelden. Het was een zeer geslaagde maar lange dag. Er werd goed gestreden om de prijzen. Iedereen kreeg in ieder geval als aandenken een leuke Killshot pet. Er werden door heel veel Nederlandse kinderen prijzen mee naar huis genomen.

 • Marten wist het van de sterke Mark Minnesma te winnen helaas net voor de prijzen er af maar super goed gekaatst.
 • Stijn heeft ook geweldig zijn best gedaan maar ging helaas ook zonder prijs naar huis.
 • Alwin leek even heerlijk in zijn ritme te zitten en wist een aantal partijen naar zich toe te trekken maar kwam helaas net te kort om op het ere podium te komen.
 • Fiera wist zowel in de -15 als in de -17 een prijs te pakken. Ze werd 2e in haar eigen leeftijds categorie – 15 En 1e in een categorie hoger -17
 • Kees en Pieter hebben met hun enthousiasme en kijk op het spelletje de Sexbierumer jeugd door hun coaching goede ondersteuning gegeven.

Rond 18.30 werden de laatste prijzen uitgereikt en om 19.00 konden we met elkaar met een voldaan gevoel terug naar Nederland. Na een tussenstop van een half uur bij de Mc Donald’s kwamen we om 00.30 weer aan in Menaldum vanwaar ieder zijn eigen weg weer kon gaan. Gelukkig hadden de meeste kinderen maandag nog vrij en de kinderen die niet vrij hadden hebben vast prestatie verlof gehad, want gepresteerd is er zeker door iedereen! Een dikke pluim voor de organisatie maar ook zeker voor de kinderen en hun ouders. De saamhorigheid was geweldig.

Zondag 21 januari is het jeugd NK Wallball dubbel in de Trije in Franeker. Ze hebben dus met elkaar even lekker kunnen oefenen. En hopen dat er op het NK ook weer zoveel kinderen meedoen!!

Foto's en verslag : Desiree Seerden


Gezocht: Jeugdscheidsrechters m/v


NIEUWE ENTREE SPORT ACCOMODATIE

Afgelopen 2 weekenden is er door vrijwilligers van de zowel de KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum als AVC keihard gewerkt aan de entree van onze Sport-accommodaties.

Het geheel moet nog worden aangekleed,maar het is al een enorm stuk opgeknapt.

AVC bedankt voor de prettige samenwerking en de prima organisatie.

Tekst en foto's : Alexander Post


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .

Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.

We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055

Alle oude gegevens , kunt u vinden in het Menu van de Website, onder ARCHIEF.


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018