Parturen Frouljus PC 2020

De volgende parturen hebben zich geplaatst voor de belangrijkste wedstrijd voor de Dames hoofdklasse die volgende week zondag (27 September 2020) in Weidum wordt gespeeld.

 1. Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker
 2. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra
 3. Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol
 4. Anne-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma
 5. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
 6. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga
 7. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Marzen Deinum
 8. Serena Hovenga, Amerins de Groot en Aluca Bouma
 9. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma
 10. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra
 11. Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg
 12. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer

De loting is woensdagavond om 20.00 uur in het Doarpshûs in Weidum.
Zojuist is de loting geweest.
Geef de KNKB even de tijd en u kunt hier de lijst vinden.

Info afkomstig van site KNKB

Kaatsers en kaatsters op stap :Zondag 27 September

Allemaal, veel succes, deze dagen

Zondag 27 September
Dames HK VF "Froulje PC" Fierra Weidum, 11.00 uur Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Freule 2020!

Wat in dei sa'n Freuledei, guon fan jimme sille it begjin augustus miskien wol eefkes tocht hawwe. Op dy moaie simmerdei hie it keatsfjild yn Wommels fol stean moatten mei keatsleafhawwers. En op it fjild hiene de keatshelden fan de takomst stride moatten om de ferneamde gouden klokjes.

Mar it hat net sa wêze mocht. Troch it coronafirus koe de wichtichste keatspartij foar jonges yn de leeftiid fan 14 oant 16 jier, dit jier net trochgean op de gewoane datum.

Lokkigernôch hat it bestjoer in alternatyf útwurkje kinnen. Op sneon 19 septimber giet it oan! De striid moat trochgean, al moat it dit jier op in oare wize as dat wy wend binne.


De wichtichste feroarings yn fergelyk mei ferline jier binne, dat der dizze kear gjin publyk by de partij wêze mei. Utsûndering hjirop binne famyljeleden fan de keatsers, en oare útnûge gasten. Kom dus net nei Wommels ta op 19 septimber as jo net in útnûging hawwe. Jo komme it keatsfjild net op!

Kaartenverkoop middels deze link

De partij sels sil foar in grut part itselde wêze: der wurdt keatst op trije fjilden, en de prizen binne gelyk oan oare jierren. De winners krije spitigernôch gjin rûntocht yn de koets, mar meie wol yn in moaie cabrio in tochtsje meitsje.

De partij sil op ferskate wizen te folgjen wêze fia de sosjale media fan De Freulepartij, de kanalen fan Omrop Fryslân, KNKB Media, radio Eenhoorn en Podium TV. En ferslagen komme nei de tiid fansels yn de kranten te stean.
Wy hoopje op in moaie striid!

Enrico, Rene , Alwin.....SUCCES!!!


Stukje geschiedenis van de Freule

Freule 2020: Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk
Gepubliceerd op 15 september 2020
Tekst: www.defreulepartij.nl

Freule Clara Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk wordt op 22 februari 1869 geboren in Zwolle. Clara haar moeder is een dochter van mr. Idzerd Frans van Eysinga, grietman van de gemeente Hennaarderadeel. Daardoor had zij een band met Wommels. Die wordt inniger als zij een paar jaar bij haar neef mr. Wiardus Willem Hopperus Buma woont. Hij woont met zijn vrouw in de villa aan de van Sminialeane en is burgemeester van de Gemeente Hennaarderadeel. De freule heeft in de villa haar eigen kamer. Zij is erg begaan met de inwoners en doet veel goed voor de mensen die krap bij kas zitten. Elk jaar organiseert zij een feest met een goochelaar voor de kinderen. Met Sinterklaas krijgen alle gezinnen, die het moeilijk hebben, één gulden per kind. In 1901 laat zij enkele woningen op ‘it Ald Hiem’ afbreken. Zij laat drie huizenblokken, ieder met vier woningen, op ‘it Bosk’ nieuw bouwen. De woningen staan er nu nog. In Delft staan hetzelfde type huizen. Freule Clara heeft ook belangstelling voor het kaatsen. Zij is aanwezig bij de Bondspartij senioren in 1902, die in Wommels verkaatst wordt. Zij wil de prijzen beschikbaar stellen voor een jongenspartij. Meester Oepke Hiemstra, voorzitter van de Kaatsclub, komt met haar overeen om in 1903 voor het eerst een jongenspartij te organiseren. De Freule stelt het geld beschikbaar voor de prijzen.

In 1905 wordt de villa aan de van Sminialeane afgebroken. Na onenigheid met de raad legt de burgemeester zijn ambt neer. Hij breekt het huis steen voor steen af en laat het in Haarlem weer opbouwen.

De freule verhuist naar Engeland en later naar Vancouver in Canada. In 1932 is zij terug geweest naar haar vaderland. Ieder jaar wordt zij door meester Oepke Hiemstra en later door zijn zoon Petrus, op de hoogte gehouden van háár kaatspartij. Zij overlijdt in 1960, bijna 91 jaar oud.

De Freule staat al meer als honderd jaar op de agenda. Hij wordt de eerste of tweede woensdag in augustus verkaatst. Het is een kaatspartij voor jongens niet jonger dan 13 jaar en niet ouder dan 16 jaar. De Freule, Kaatsvereniging Wommels en de NKB hebben het reglement opgesteld. ‘Aan de kaatspartij mogen deelnemen jongelieden in Nederland woonachtig en niet ouder dan zestien jaren zijne. Ieder partuur moet geformeerd zijn door drie jongelieden uit dezelfde plaats’. De Freule stelt 120 gulden beschikbar. De prijzen zijn allemaal horloges, de gouden van plm. 25 gulden. De tweede prijs zilveren van 15 gulden, de derde van nikkel vijf gulden. De Freule gaat met enkele wijzigingen niet akkoord met het concept reglement. De entree prijs van vijftien centen vindt zij teveel, tien is volgens haar wel voldoende. Verder vindt zij dat de kinderen gratis moeten en de ‘minvermogenden’ ook. Op het veld mag geen alcohol geschonken worden en de kinderen mogen gratis in de draaimolen. De eerste partij zal op 5 augustus plaatsvinden, maar het wordt 13 augustus.

De jonge kaatsers komen ‘s morgens bijeen in café Hiemstra. 28 partuur staan er op de lijst. In optocht met het korps voorop gaan zij naar het veld. ‘Kaatskostuum verplichtend’ staat in de advertentie in de Leeuwarder Courant. De eerste gouden horloges worden gewonnen door Oosterlittens. Hendrik v.d.Feer en de broers Thomas en Sijtse v.Buren. De prijsuitreiking is op de bovenzaal van café Struiksma, entree 25 cent. Het eerste jaar is er een tekort van 373,88 gulden. De Freule neemt dat voor haar rekening. In 1907 komt de prijsuitreiking niet meer in het café. De Freule vindt dat de jongens na een inspannende dag zo snel mogelijk naar huis moeten.

In 1909 staat in de advertentie dat de jongens, die de kaatspartij één keer gewonnen hebben, niet weer mee mogen doen. In 1907 en 1908 won Achlum. J. Alkema en H. Rollingswier krijgen dan geen horloge, maar een gouden ketting.
In 1920 blijven de klokjes voor het eerst in eigen dorp. Reimer Boersma, Eeuwke de Groot en Jappie Krips winnen de Freule. In 1923 komen er weer aanpassingen. Alle dorpen en steden mogen maar met één partuur afgevaardigd worden naar de Freule.

De begin jaren kwamen er een paar honderd bezoekers, in de jaren twintig komt er een tribune op het kaatsveld. In 1956 zelfs en tweede. Deze tribune is niet een lang leven beschoren, want op Freule dag stort een gedeelte in. Gelukkig geen gewonden. In 1958 staan er mar liefst drie tribunes op het veld. Er komen dan zo´n vijfduizend bezoekers.
In de oorlog zijn er geen gouden horloges te winnen. Het partuur van Menaldum krijgt zilveren bekers. In 1943 en 1944 is re geen Freulepartij . In 1945 gaan ze weer los, voor de winnaars zijn er diploma´s. Later kunnen zij dit inwisselen voor horloges.

In de periode van 1932/1950 zijn er veertien koningsprijzen uitgedeeld. Hendrik Gjaltema van Schalsum is de laatste Freule–koning. Hij krijgt een Amerikaanse dollar. In 1956 wordt er voor het eerst op de Terp midden in het dorp gekaatst. Dit omdat de finalepartij van 1955 in het halfdonker uitgespeeld moest worden. De winnaars van de tweede prijs krijgen later van de KNKB ook gouden klokjes.

In de jaren vijftig en zestig hebben de KNKB en het Wommelser kaatsbestuur moeilijke vergaderingen over de Freule. Het hoofdbestuur wil er een Bondswedstrijd van maken. In 1959 wordt dit verzoek door de leden in de papiermand gegooid.
Zo wordt er ook veel vergaderd over de bepaling dat een dorp, na een overwinning, het volgende jaar niet mee mag doen. Het Wommelser bestuur komt met het voorstel dat een speler op de Freulepartij maar één keer en gouden klokje winnen kan. Dat voorstel wordt aangenomen.

In 1975 vinden de verenigingen van Harlingen en Dronrijp dat de goede kaatsers onrecht aangedaan wordt als zij maar één keer de Freule winnen mogen. Voorzitter Germ Okkinga verwoordt de mening van de kaatsvereniging zo: “Het voortbestaan van de Freule staat op het spel. Alleen onder dezelfde voorwaarden als die 67 jaar geleden werden gehanteerd blijft de organisatie mogelijk”. Zo blijft alles bij het oude.

De Freule is een KNKB–partij. Dus de leden van de Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK) mogen niet meedoen. Na de fusie van de KNKB en CFK in 1994 verdwijnt die barrière. Bij de fusie wordt in de statuten vastgelegd dat de Freulepartij een bijzondere partij is en in Wommels verkaatst wordt. In 1949 wordt de LAB/afdelingswisselbeker uitgereikt aan de winnaars. Sinds 1961 is er voor het winnende partuur een model in zilver van de villa. De wisselprijs is aangeboden door de oud veearts A.J. Hibma uit Leeuwarden, voorheen Wommels, en gemaakt in het atelier van J.A. Begeer in Utrecht.
In 1991 wordt er voor het laatst op de Terp gekaatst. Het veld voldoet niet meer aan de normen. De Freulekaatsers verhuizen naar het voetbalveld achter de tennisbanen. Hier worden de eerste en tweede omloop verkaatst. De laatste jaren staan er vier tribunes rond de kaatsarena.

In het jubileumjaar 2002, Freule 100 jier, is er twee dagen gekaatst. Aan het einde van de middag kwam er een wolkbreuk net boven het kaatsveld, er kon niet meer verder gespeeld worden. De volgende middag is op het voetbalveld de wedstrijd uitgespeeld. Enkele tribunes zijn ‘s morgens door vele vrijwilligers naar het voetbalveld gebracht. Het partuur van Reahūs/Tirns won verrassend. Zij zijn met een luchtballon van de Leeuwarder Courant vanaf het voetbalveld de lucht ingegaan. Sindsdien maken de winnaars en luchtreisje. In 2010 is besloten dat de ballon de vrijdags na de Freule met de winnaars de lucht ingaat. Inmiddels is met deze traditie weer een eind gekomen.

Afkomstig van site KNKB

Geen keatsoff voor de Dames PC

De Frouljus PC wordt definitief op zondag 27 september gekaatst. In Weidum zullen dan 12 parturen kaatsen. Deze 12 parturen zullen dit jaar geen keats-off kaatsen. Zondag wordt in Goënga bekend om welke 12 parturen het zal gaan.

Wel zal er op de Frouljus PC minder publiek welkom zijn. Daar waar er normaal gesproken meer dan 1500 toeschouwers in augustus de dameskaatsers aanschouwen, zal de partij dit jaar in afgeslankte vorm plaatsvinden zonder tribune, feesttent met feest en aanmerkelijk minder publiek”, legt Wigle Anema van Nije Kriich uit. Er zullen dit jaar maximaal 650 toeschouwers welkom zijn. ,,Ondanks deze beperkingen ziet Nije Kriich voldoende mogelijkheden om de dameskaatsers de publieke aandacht te geven die zij verdienen”.

De kaartverkoop zal dit jaar digitaal plaats vinden
en start vanaf woensdag 16 september om 19.00 uur via www.nijekriich.nl.

Info : kaatsnieuws redactie

Jan Volbeda 1e prijs Herkansing, Heren 50+ B klasse, Zondag 13 September, Leeuwarden

Uitslag Heren 50+ B klasse :

 1. Hielke Postma ,Wibe Hoitenga , Simon de Groot
 2. Andries Idzerda , Jacob van der Pol , Gerrie Otter
 3. Germ de Graaf, Wybren van der Woud , Gerke Draaistra
  Siebe van Loon , Jan Sijtsinga , Jan de Jong

Uitslag Heren 50+ Herkansing :

 1. Jan Volbeda , Ferdinand van der Werf , Hans Diekman
Uitslag : kaatsnieuws redactie

Dames 1e klasse, Ijlst, Zaterdag 12 September


De uitslag bij de Dames 1 kl was als volgt :

 1. Andrea Kroes, Sigrid de Jong, Marije Hellinga
 2. Foke Jil Bakker, Rixt Blanke , Senne Idsardi
 3. Inge Jansma, Elly Hofman, Inke van der Ploeg

De uitslag bij de Dames 1 kl Herkansing was als volgt :

 1. Elske van Straten , Marsha Broersma, Anna-Dieuwke Dijkstra
 2. Roelie Kroondijk , Klasine Huistra, Jennie Terpstra

Hendrieke raakte tijdens de eerste omloop geblesseerd, het gaat inmiddels weer wat beter

Uitslag :Anna Ennema
Fotos van het veld :Facebook knkb
Foto winnaars :www.kaatsen.nl

Heren HK VF, St. Anna, Zaterdag 12 September

De uitslag was als volgt :

 1. Marten Bergsma , Dylan Drent , Hendrik Kootstra
 2. Gert-Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Tjisse Steenstra
 3. Remmelt Bouma , Bauke Dijkstra ,Willem Heeringa

De formatie van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra behaalde zaterdag op de vrije formatiewedstrijd van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut de zesde zege van het seizoen. Het was een finale van twaalf in een dozijn. Geen spanning en weinig tot de verbeelding sprekende zaken. Marten Bergsma sloeg weer geweldig op en zijn maten in het perk lieten weinig steken vallen. Bijna zonder slag of stoot denderde de formatie naar de drie spel. Allen het eerste bordje was niet voor Bergsma c.s. maar daarna was er geen houden meer aan.

In een zeer eenzijdife finale bleef de formatie van Gert-Anne van der Bos op een spel staan. Op 5-2 en 6-6 miste de opslager het perk.Met slechts veertien punten tegen liep trio Bergsma uit naar een 5-1 voorsprong. Een kleine serie missers van Bergsma gaf Van der Bos nog een bordje maar op 5-2 en 6-6 miste Van der Bos wederom het perk.Van de 36 verzamelde punten kreeg trio Van der Bos er 18 cadeau en de overige achttien punten oftewel de negende winnende slagen kwamen op naam van Van der Bos 8, Triemstra 6 en Steenstra 4 punten. Het verschil zat hem deze keer duidelijk in het perk waarin Triemstra en Steenstra bepaald niet uit de verf kwamen. Bij Steenstra lukt bijna niets meer. Op naar 2021! Komt bij dat Van der Bos veel te kleine kaatsen moet verdedigen en dat komt de zuiverheid niet ten goede!

Marten Bergsma werd koning van de partij!

Was de finale een fluitje van een cent dat was wel even anders met de partij in de halve finale tegen Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Patrick Scheepstra. Dit met veel elan kaatsend partuur was niet minder dan de gelouterde formatie en liep ondansk een schutterende scheidsrechter uit naar een 5-2 en 4-0 voorsprong. De finale leek binnen handbereik maar vanaf dat moment toen de gedachte boven kwam drijven van: dit kunnen wij winnen was het einde oefening. Met slechts acht punten tegen werd trio Bauke Triemstra alsnog aan de kant gezet.

Een omloop eerder was het partuur van Youri de Groot, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar te klein voor het servet en te groot voor het tafellaken.Opslager Youri de Groot gaf wat hij met de ene hand binnen haalde net zo snel weer weg met de andere hand. Op 5-3 en 6-6 retourneede Drent vanaf de boven tot in het perk.

Trio Gert-Anne van der Bos zette Auke Boomsma c.s. met 5-2 en 6-2 aan de kant en won voor de eerste maal van trio Menno van Zwieten (vervangen door Johan van der Meulen) met 5-2 en 6-2. Van der Meulen kon het hoge tempo niet meer bijbenen na vier jaar bijna stil stand en Wassenaar was geen goede vervanger van Van Zwieten.

De kleine premie was voor trio Remmelt Bouma na drie partijen hard werken.

Op de wedstrijd in Sint Annaparochie waren maar een ‘hantsjefol’ publiek afgekomen. 137 man/vrouw passeerden de kassa.

Ondanks het verlies van de finale kwam Taeke Triemstra wel boven de 800 punten grens. Na Sint Annaparochie staat hij nu op 801 punten.

Cijfers Sint Annaparochie.

Eerste omloop:

1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 2. Auke Boomsma, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra 5-2 en 6-2;
3. Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-0; 5. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa – 6. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Patrick Scheepstra 2-5 en 2-6; 7. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 8. Youri de Groot, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 5-3 en 6-6;

Halve finale:

1.Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-2 en 6-2; 6. Bauke Triemstra c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 0-6;


Wedstrijd om de derde prijs:

2. Auke Boomsma c.s. – 5. Remmelt Bouma c.s. 5-5 en 2-6;

Finale:

1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 6-6.

Uitslag : Facebook KNKB
Verslag en foto : www.kaatsen.nl

K​.F. St. Anne / Drie Spul Is Út organiseert speciale Heren Hoofdklasse wedstrijd

Op zaterdag 12 september 2020 wordt er een heren hoofdklasse wedstrijd in St.-Annaparochie georganiseerd. Deze wedstrijd zal plaatsvinden onder bijzondere regelgeving (pilot). In afwijking van het normale aantal parturen wordt er een vrije formatie wedstrijd gekaatst met acht deelnemende parturen in plaats van de gebruikelijke tien parturen.

Het staand nummer komt hiermee te vervallen. Door deze maatregel wordt de ranking verder geoptimaliseerd, er zijn immers geen punten te verdienen met een staand nummer. De afgelopen twee jaar is er in samenhang met de wedstrijdagenda al veel in de ranking verbeterd.

De gedachte van het kaatsexperiment is ook om de niveau verschillen te minimaliseren en dat iedere kaatser minimaal twee keer per wedstrijddag kan kaatsen. Mogelijk zijn de deelnemende parturen iets meer in balans en worden we getrakteerd op hoogstaand kaatsspel en spannende kaatspartijen wat de attractiviteit van het kaatsspel ten goede komt. Er wordt gespeeld volgens onderstaand wedstrijdschema:

De winnaars van de 1ste omloop kaatsen verder voor een finale plek. De verliezers van de 1ste omloop kaatsen verder in de herkansingsronde voor de 3de prijs.

‘Of dit in toekomst gerealiseerd kan worden, zal de tijd ons leren’ en ‘We gaan de haalbaarheid in ieder geval onderzoeken met behulp van deze pilot’

aldus KNKB bestuurslid technische zaken Dirk Kuperus.

Afkomstig van site KNKB

Sabina, Rients, Emkje, Rianne, Rindert en Nick in de prijzen, Vrijdag 04 September 2020

Vrijdag 4 september werd de laatste federatie Barradeelkaatspartij in Harlingen verkaatst, ook hier weer een goede opkomst en onder leiding van Douwe Broersma konden de prijzen een uur of 9 worden uitgereikt

Uitslag Welpen :

 1. Roan Bruinsma , Minnertsga - Damian Duursma , Harlingen
 2. Gerlof Schuiling , Oudebildtzijl - Sabina v/d Walt , Pietersbierum

Uitslag herkansing Welpen :

 1. Melle Binnema , St.-Anne - Jouke Johannes Hoornstra , Beetgum

Uitslag Pupillen :

 1. Jorrit Kroondijk , St.-Anne - Lotte Ytsje Hoekstra , Stiens
 2. Rients v/d Walt , Pietersbierum - Mike Vlieger , Harlingen
 3. Pieter Douma , Menaldum - Roelof Schuiling , Oudebildtzijl

Uitslag Herkansing Pupillen :

 1. Emkje Bruinsma ,Sexbierum - Rianne v/d Walt , Sexbierum
 2. Douwe Wieling , Froubuurt - Indra v/d Meer , St.-Jacob

Uitslag Schooljeugd:

 1. Mark Reitsma , Tzummarum - Nina Claire Wijning ,St.-Anne
 2. Davy de Haan , Harlingen - Fenna Hoekstra ,St.-Anne

Uitslag Herkansing Schooljeugd :

 1. Rindert Zijlstra , Sexbierum - Xander de Bruin , Harlingen

Jongens:

 1. Nick v/d Walt , Sexbierum - Dylan Koel ,Harlingen
 2. Jaimy Koel , Harlingen - Martijn Broersma ,Harlingen

Uitslag Herkansing Jongens :

 1. Jardo Sterkenburg , Zweins - Ype v/d Veen ,Harlingen

Er zijn nog enkele foto's toegevoegd van de prijswinnaars die zijn gemaakt door Maaike Joostema dank daarvoor. Ook de kaatsvereniging Harlingen bedankt voor de organisatie. we hopen dat een ieder gezond mag blijven en tot op de kaatsvelden met een volle kaatsagenda in 2021.

Fotos : Maaike Joostema

Hallo leden vrijwilligers en kaatsliefhebbers!

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van het afsluiten van het seizoen. Een heel bijzonder seizoen wat werd bepaald door het Corona virus. We zijn laat begonnen, hebben wedstrijden terug gegeven aan de KNKB, hebben onze eigen agenda ook aangepast en onze festiviteiten van ons 115 jarig bestaan verschoven naar 2021.

Dit alles voor een ieders gezondheid!

Gelukkig hebben we in alle leeftijden en op elk niveau kunnen kaatsen. Zowel leden, federatie, KNKB en competitiekaatsen voor de jeugd en de senioren. We hebben trainingen kunnen geven aan de jongste jeugd in 2 leeftijdsgroepen en aan onze oudere jeugd. Partuurtrainingen werden beperkt tot de jr. dames en de jongens. Dit waren/zijn de enige twee categorieën waar een afdelingswedstrijd voor was en nog is. Wij hebben besloten om per 1 september te stoppen met dit kaatsseizoen.

Dus op 4 september geen leden wedstijd meer voor de jeugd, op 6 september geen Coop partij in Winsum, op 12 september geen nacht pearke keatsen en op 19 september geen slotnacht voor de jeugd.

Nu corona de kop weer opsteekt vinden wij het onverantwoord om deze wedstrijden door te laten gaan. De jeugd zal natuurlijk nog wel de nodige aandacht krijgen aangaande het verdelen van de prijzen. Hier is de jeugdcommissie al mee aan de gang en zal jullie hier verder over informeren.

Dan rest mij nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet die het mede mogelijk gemaakt hebbe om toch nog iets van een kaatsseizoen te maken.

We zijn al weer bezig met de voorbereidingen van 2021 en hopen met elkaar dat dit een “normaal” seizoen mag worden.

Graag tot volgend jaar op ons smoeke kaatsveld.

Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum Jullie voorzitter Désirée Seerden


Nick 1e- en Remco 2e prijs Schooljongens B klasse, Zondag 30 Augustus, Easterlittens

Ook hier weer twee van onze troeven in de prijzen. Nick en Remco wisten de finale te halen. Uiteindelijk werd Nick de winnaar en kreeg aan het eind van de dag de krans omgehangen. Remco mocht een keurige 2e prijs meenemen.

Uitslag van de Schooljongens B klasse :

 1. Nick van der Walt , Thijs Lanting, Marijn Mossel
 2. Remco Post , Jaimy Koel , Milan van der Weg
 3. Jelvin Kaper , Douwe Faber , Hidde Reitsma

Uitslag Herkansing :

 1. Jan Yntema , Tjitte Reitsma , Remco Ysma
 2. Iwan Hiddinga , Riemer Postma , Hjalmar Dijkstra

Van harte mannen

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Maud en Rianne in de prijzen bij Pupillen Meisjes, Zondag 30 Augustus, Balk

Onze twee dames weer in de prijzen. Voor Maud en Rianne beiden een 2e prijs:

Uitslag Pupillenmeisjes A klasse :

 1. Linda van der Meer, Amber Goedbloed
 2. Manouk Scharringa , Maud Scheffer

Uitslag Pupillenmeisjes B klasse :

 1. Fenna Cuperus, Marije Keegstra
 2. Rianne van der Walt ,Hendrika Stegenga
 3. Jiska Altenburg ,Minke Tjalsma
 4. Janet Adema,Lieke Tuinier
  Rens Bos, Inez Bakker

Uitslag Herkansing :

 1. Froukje Westgeest ,Marit Steigenga
 2. Lotte-Ytsje Hoekstra , Mariska Stegenga

Lokwinske dames

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Dames 1e klas VF, Sexbierum, Zondag 30 Augustus

Hierbij alvast de prijswinnaars op deze winderige dag:

 1. Annet de Haan ,St Annaparochie - Lotte Delgrosso ,Minnertsga - Annelien Broersma ,Leeuwarden
 2. Andrea Kroes ,Gauw - Sigrid de Jong ,Blauwhuis - Marije Hellinga ,Deinum

Uitslag Herkansing :

 1. Melanie v/d Mossel , Vrouwenparochie - Angela Donga , Hallum - Simone Oppedijk ,Hijum

Alle fotos die zijn gemaakt, vindt u hier


Meisjes DEL, Zondag 30 Augustus, Sexbierum

De uitslag bij de Meisjes DEL was als volgt :

 1. Anna Dieuwke Dijkstra , Leeuwarden - Romy Postma , Winsum - Lieke van Loon, Makkum
 2. Rixt Blanke , Bolsward - Janneke Posthumus , Ried - Ilse Marije van Beem ,Dronrijp
 3. Senne Idsardi , Dronrijp - Gonnie Schilstra , Lollum - Geertje Bijlsma , Wouterswoude

De uitslag bij de Meisjes DEL HERKANSING als volgt :

 1. Foke Jill Bakker , Tersoal - Jessie Rekker , Bolsward - Ilse Zwaagstra ,Makkum

Tevens werden de prijzen uitgereikt voor het KLASSEMENT MEISJES :

 1. Anna Dieuwke Dijkstra
 2. Foke Jill Bakker
 3. Rixt Blanke
  Anke Wassenaar


Gooitzen 3e prijs Winnaarsronde A klasse en John de 1e prijs verliezersronde A klasse,
bij De Waadhoeke-Cup, Zaterdag 29 Augustus

De zachte bal PC organiseerde gisteren om 10:00 " de Waadhoeke cup" te Franeker.

Om 10:00 ging het los op het Sjukelan. De lijsten zijn bijgevoegd.
Zowel bij de A- als bij B-Klasse stonden er meerdere dorpsgenoten op .

Uiteindelijk won Gooitzen Scheffer de 3e prijs in de A klasse en John Mons
de 1e prijs in de verliezersronde van dezelfde klasse.

Alle winnaars nog even op een rij van de Waadhoeke Kaatscup!!

Winnaarsronde A-klasse :

 1. Edwin Keijzer , Jasper Boomsma , Allard Hoekstra
 2. Johan Kwast , Michel Nesse , Jan Jelle Jongsma
 3. Niek Leistra , Gooitzen Scheffer , Chris Outhuyse

Verliezersronde A-klasse :

 1. John Mons , Pieter Scharringa , Marten Hiemstra
 2. Johannes Wassenaar , Willem de Haan , Yme v.d. Graaf

Winnaarsronde B klasse :

 1. Lammert Stellema , Stefan Quisenaerts , Tymo Zijlstra
 2. Rick Alberda , Pieter Alberda , Arjan v.d. Heide
 3. Rimar Uijthof , Jelmer Uijthof , Willem v. Marrum
  Arne Tichelaar , Tjalling Feenstra , Gerard Hoekstra

Verliezersronde B klasse :

 1. Willem Buurstra , Rinze Couperus , Jacob v.d. Pol
 2. Jeffrey Guertin , Laurens Looijenga ,Menno Hiemstra

Ondanks de buien werd er fel gestreden op het Sjukelan

Fotos en uitslagen zijn afkomstig
van Facebook De Zachte Bal PC

Jeugdwedstrijd Federatie Barradeel, Vrijdag 28 Augustus, St. Jabik

De vooruitzichten leken afgelopen week niet al te best voor vrijdag, maar toch bleef het gisteren droog in Sint Jabik en hebben we het geweldig getroffen! ☀️

Met maar liefst 73 deelnemers en 17 perken, werd er geweldig gekaatst en gestreden om de krans.

De uitslagen waren als volgt:

Welpen meisjes :

 1. Sabine vd Walt en Elin Houtsma
 2. Maïra vd Meer en Albertien Hettinga

Welpen jongens :

 1. Mart Roersma en Geert Andringa
 2. Melle Binnema en Jarno Oegema
 3. Lasse Boomsma en Alex Boonstra
 4. Gerlof Schuiling en Imro vd Meer

Pupillen meisjes :

 1. Jildou Sterk en Iris Verhoeven
 2. Lotte-Ytsje Hoekstra en Ziva Thulin
 3. Lieke Triemstra en Aisha Mahmoud
 4. Rianne vd Walt en Elma Boonstra

Pupillen jongens :

 1. Brandon Cuttress en Teije Kingma
 2. Siete Wassenaar en Yde Bokma

Uitslag Verliezersronde :

 1. Jorrit Kroondijk en Sytze Terpstra

Schooljongens/Schoolmeisjes :

 1. Dido Iedema en Pieter Miedema
 2. Maud Schefffer en Nina-Claire Wijning

Uitslag Verliezersronde :

 1. Rindert Zijlstra en Indy vd Meer

Jongens/Meisjes :

 1. Marije Bokma
 2. Sipke Dokter
Doordat sommige categorieën veel eerder uit waren dan andere categorieën werden de prijzen niet tegelijk uitgereikt.
Iedereen bedankt voor de komst, deelname en hulp, we zien jullie graag volgend jaar weer!

Nog een bijzonder grote dank aan al onze vrijwilligers!


WIST U DAT!!!

Zondag 30 augustus op het Kaatsveld te Sexbierum , Dames 1e klasse VF en Meisjes DEL. Beide wedstrijden starten om 10:00. Bij de dames doet namens onze KV Anna Ennema mee. Normaal gesproken had het partuur van Fiera de Vries ook hier op de lijst gestaan. Door hun uitstekende prestaties van de laatste weken hebben zij echter zoveel punten gehaald dat zij op de ranking zijn opgeklommen naar plaats 6. Dit betekent dat zij zondag in Huizum op de Hoofdklasse kaatsen.

Lijst van de Dames 1 VF - partij en uiteraard de Lijst Meisjes DEL - partij


Opgave Waadhoeke-partij, Opgave tot 01 September, 18.00 uur


Marit 2e prijs Welpen Meisjes Herkansing, Zondag 23 Augustus, Mantgum

De uitslagvan de Welpenmeisjes :

 1. Iris Verhoeven , Sygrid Bosch
 2. Floorke de Boer,Marrit Hoekstra

Uitslag Herkansing:

 1. Fenna Koster , Lyset Westra
 2. Fenna Raap , Marit Visser

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos: Mem Gerda

Maud 1e prijs Pupillen Meisjes, Zondag 23 Augustus, Menaam

De uitslag van de Pupillenmeisjes A klasse:

 1. Jeldau Koopmans , Maud Scheffer
 2. Lisan Kaper , Noëlle Hiddinga
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Nick 1e- en Enrico 2e prijs Schooljongens A-klasse, Zondag 23 Augustus, Stiens

De uitslag van de Schooljongens A klasse:

 1. Nick van der Walt,Jan Yntema
 2. Enrico Post ,Jardo Stekelenburg
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Rindert 1e prijs Schooljongens B-klasse, Zondag 23 Augustus, Stiens

De uitslag van de Schooljongens B klasse:

 1. Jesse Greidanus, Rindert Zijlstra
 2. Daan Kooistra , Tyme Jonker
 3. Edwin Arjen Yska , elle Rense Lei

Uitslag Herkansing :

 1. Jelte de Jong , Mark Okkema

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Fotos: Mem Annemieke

Fiera 1e- en Hendrieke 2e prijs Dames 1e klasse, Zondag 23 Augustus, Peins

De uitslag van de Dames Eerste klasse:

 1. Wybrig Bakker , Corrie Kroondijk, Fiera de Vries
 2. Melanie van der Mossel ,Angela Donga , Hendrieke van der Schoot

Herkansing:

 1. Selma de Boer , Mintje Meintema , Miranda Scheffer
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Teake 2e prijs Heren 50+ A klasse, Minnertsga, Zondag 23 Augustus

De uitslag van de Heren 50 + A klasse :

 1. Anne de Vries , Dirk Machiela , Ibo Nicolay
 2. Jan Sipma , Teake van der Walt , Wietse Punter ( Ried)
 3. Wietse Punter (Grou) ,Hilbrand Smid ,Johan Hiemstra
 4. Albert Nauta , Tjeerd Dijkstra ,Egbert Bootsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: Jelly Joostema

Jelte 3e prijs Heren Hoofdklasse, Zondag 23 Augustus, Easterlittens

Uitslag van de Heren Hoofdklasse:

 1. Marten Bergsma, Dylan Drent, Hendrik Kootstra
 2. Gert Anne van der Bos,Taeke Triemstra ,Tjisse Steenstra
 3. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser,Evert Pieter Tolsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Fiera 1e- en Hendrieke 3e prijs, Dames 1e klasse, Berlikum, Zaterdag 22 Augustus

Wederom mocht Fiera met haar maten plaatsnemen op de hoogste eretrede. Ook Hendrieke wist zich vandaag in de prijzen te kaatsen, voor haar was er de 3e prijs.

 1. Wybrig Bakker, Corrie Kroondyk en Fiera de Vries
 2. Foke Jil Bakker, Senne Idsardi en Gerde Lyklama à Nijeholt
 3. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga
  Hendrieke van der Schoot, Marije Schurer en Melanie van der Mossel

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch

Foto: Henk Bootsma en archief

Federatie Barradeel kaatsen in Sexbierum, zaterdag 22 Augustus 2020

Vandaag was er federatiekaatsen voor de jeugd in Sexbierum. De temperatuur was niet verkeerd, maar de harde wind maakte het voor (meerdere) kaatsers en kaatsters een beetje lastig.

Doordat hij was gedraaid werd er meer voor dan tegen de wind in opgeslagen. Voor een aantal bleek het hierdoor moeilijk om niet te ver op te slaan. Aan de andere kant was de boven hierdoor ook niet zo eenvoudig te passeren, zodat er iets meer tussenspel ontstond.

Hieronder volgen de uitslagen en de foto's van de prijswinnaars. Actiefoto's zullen later nog worden geplaatst.

WELPEN

Winnaarsronde :

 1. Melle Binnema (Sint Anna), Meinte Ale Hoornstra (Bitgum)
 2. Maïira vd Meer (St. Jacob), Jouke Hoornstra (Bitgum)

Verliezersronde :

 1. Gerlof Schuiling (Oude Bildtzijl), Alex Boonstra (St. Jacob)
 2. Eduard Teitsma (St. Jacob), Marit Visser (Sexbierum)

PUPILLEN :

Winnaarsronde :

 1. Mark Reitsma (Tzummarum), Anniek de Vries (Tzummarum)
 2. Rianne vd Walt (Sexbierum), Mike Vlieger (Harlingen)
 3. Pieter Hoogland (Blija), Sibrig Tichelaar (Wijnaldum)

Verliezersronde :

 1. Lotte Ytsje Hoekstra (Stiens), Brandon Cuttress (Sexbierum)
 2. Indra vd Meer (St. Jacob), Tête Ties Kingma (St. Jacob)

SCHOOLJEUGD

Winnaarsronde

 1. Rindert Zijlstra (Sexbierum), Maud Scheffer (Sexbierum)
 2. Sander vd Walt (Pietersbierum), Fenna Hoekstra (St. Anna)

Verliezersronde :

 1. Dido Iedema (St. Anna), Indy vd Meer (St. Jacob)

JONGENS

 1. Jort Monsma (21-7)
 2. Nick vd Walt (21-8)

De scheidsrechters wisten ook vandaag alles weer in goede banen te leiden.

Het korps bestond vandaag uit:
* Teake Van Der Walt
* Erik Bakker
* Robert Cuttress
* Lieuwe Brandsma
* Minke Jansen

Waarvoor namens de KV onze dank.

Alle fotos van de JONGSTE JEUGD genomen door Pier de Haan, vindt u hier!!!

Alle fotos van de OUDSTE JEUGD genomen door Pier de Haan vindt u hier !!


T kaatsveld in Sexbierum ligt er klaar voor

Het kaatsveld in Sexbierum ligt er klaar voorDe vrijwilligers hebben gisteravond 2 velden gelegd. Met maar liefst 12 perken(8 en 4) zodat iedereen vanmiddag 16:30 los kan #federatie KV Dtddios, Lekker ballen

Tekst en fotos : Paulien Bos

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk. Samenwerking. De A-selectie van Avc verplaatst de tent voor de KV.

Tekst en fotos : Paulien Bos

Johannes van der Veen glorieert in eindstrijd

Bij het kijken naar de lijst van 28 parturen eerste klas vrije formatie bedenk je al de kop van het verhaal. Iets met dat ‘adeldom verplicht’ want hoe vaak tref je een compleet partuur aan dat in 2018 nog de PC heeft gewonnen. En dan gaat het over Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Je weet ook dat de klok onverbiddelijk verder tikt en dat opslager Peter van Zuiden wegens een blessure een volledig seizoen aan zich voorbij moest laten gaan.

Aan de andere kant als je de lijst van de ranking erbij pakt dan kom je toch al gauw uit bij het trio Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en Tsjerk Elsinga. Beide parturen wisten de halve finale te bereiken met het genoemd partuur Johannes van der Veen tegenover het trio Steven Koster, Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Beem. Ja, een jongenspartuur en dan heb je je hart al verpand.

Allereerst Steven Koster, wat ‘in gong’, wat een talent en wat een opslag. Met als keerzijde de richting. Maar ook een Thomas Dijkstra die af en toe wel wat meer mag opeisen. Met als derde Jorn Lars van Beem. Je zou willen adviseren dat alleen in geval van crisis Van Beem in het voorperk mag staan. In alle andere gevallen dient dat Thomas Dijkstra te zijn die misschien wel wat eerder de opslag mag opeisen als het even niet loopt bij de andere twee.

Die opslagrichting ontbrak er weleens aan en dat hoef je tegen het trio Van der Veen niet te vaak te doen. Het in gifgroene shirts gestoken trio liep moeiteloos uit naar een riante 5-1 voorsprong. Met hulp van opslagmissers en een periode dat het perk Van Beem-Dijkstra ‘net in pipernút rekke’ om even iemand te citeren.

Bij een 3-1 achterstand werd eindelijk de volgorde van de lijst gevolgd, dus Dijkstra in het voorperk en Van Beem in het achterperk. Met Dijkstra aan de opslag. De geest kwam boven bij de jeugd toen Koster op 5-1 tot voor de kaats retourneerde. Boven van Van Beem, een zitbal van Koster en een bal kwaad van Hiemstra, allemaal op de zes betekenden 5-5. Toen vond het perk Elsinga-Hiemstra het welletjes. Na een misser van Koster sloeg Elsinga in het voorperk tweemaal en Hiemstra een keer boven.

Want eerlijk is eerlijk, het is toch mooi te zien hoe de toch ook talentvolle Kevin Jordi Hiemstra zich na een bepaald ‘ongelukkige’ Freuleperiode manifesteert als een van de beste jeugdkaatsers. Dat geldt ook voor de slagkracht van Elsinga die de opslag aan Hiemstra overliet. Voeg daar nog eens de sterke, maar af en toe wisselvallige opslag aan toe van krachtpatser en atleet Johannes van der Veen aan toe en dan heb je een mooi geheel. Dat ondervond in de finale ook het partuur Patrick van Dellen, Hyltsje Bosma en Hendrik Bouwhuis.

Het partuur Van Dellen had lang mogen uitrusten nadat de kruitdampen waren opgetrokken in het duel tegen Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Van Zuiden en Bosma voerden met de neuzen tegen elkaar aan even een vijandige tango op die grote overeenkomsten had met de tango tussen Gert-Anne van der Bos en Hans Wassenaar eerder op de dag elders.

Het cruciale moment was 4-4 en 6-6 met een kaats slechts een meter van de bovenlijn verwijderd. Peter van Zuiden droeg de last van die kaats en miste het perk. Een eerst later miste een zichtbaar geïrriteerde Hoekstra op 6-2 ook het perk en was de formatie van Van Dellen de andere finalist.

Het grote verschil in die eindstrijd heette Johannes van der Veen. Op de stand 3-2 en 6-6 leverde Van der Veen een van zijn zeven zitballen af. Dus 4-2 en twee eersten later op 4-3 en 6-2 opnieuw een zitbal van Van der Veen. Het slotakkoord op 5-3 was een onvervalste ‘one man show’ van de krachtpatser uit Pietersbierum. Twee keer een voltreffer betekende 4-0, twee keer een kwaadslag van Bouwhuis betekenden de kransen. Nu dient gezegd dat het talent van Hendrik Bouwhuis bepaald nog niet is verbleekt, alleen kaatst hij te weinig en dat is dan weer erg jammer.

Het vergt moed een partij eerste klas vrije formatie te organiseren met 28 parturen op de lijst. Kaatsvereniging Klaine Izak uit Vrouwenparochie had die moed en het was voor ‘ceremoniemeester’ Laas Bonnema samen met de scheidsrechters Jan Winkel en Hendrik Tolsma in de ochtenduren toch wel even puzzelen. Een enkeling voorspelde in de middag met de neus op Buienradar dat het rond de klok van halfvijf hard zou gaan regenen en dat dit ruim veertig minuten zou duren.

Op een enkele verdwaalde regendruppel na was het een waardeloze voorspelling. Het had de waarde van de voorspelling dat bijvoorbeeld Ruben Eijzinga, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong de eerste klas vrije formatie in Vrouwenparochie zouden winnen. Eveneens een waardeloze voorspelling dus want alle drie kaatsers waren alleen op papier aanwezig en hadden zich niet afgemeld. Erger nog, je zou er zo nog een vijftal namen aan toe kunnen voegen. In dit geval kun je dus spreken van gebrek aan moed, of misschien is het beter te spreken van gebrek aan fatsoen.

Uitslag:

 1. Johannes van der Veen (Pietersbierum), Kevin Jordi Hiemstra (Cornjum)en Tsjerk Elsinga (Dronryp)
 2. Patrick van Dellen (Berltsum), Hyltje Bosma (Makkum) en Hendrik Bouwhuis (Bolsward)
 3. Peter van Zuiden (Bolsward), Allard Hoekstra (Franeker) en Thomas van Zuiden (Bolsward)
  Steven Koster (Tzum), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Jorn Lars van Beem (Dronryp).
Tekst en Foto: Rynk Bosma

Schooljongens, St.Anna, Zondag 16 Augustus

Zondag kaatsten de schooljongens in Sint Anna, ook hier werden maar liefst 3 prijzen gescoord.

Schooljongens A klasse :

 1. Iwan Hiddinga ,Jelvin Kaper
 2. Nick Van Der Walt,Pieter Siebe Cuperus

Schooljongens B klasse :

 1. Jurre Reitsma,Rindert Zijlstra
 2. Tjitte Reitsma, Jordi Stoker
 3. Melle Talsma, Enrico Post
 4. Daan Kooistra , Sybolt Hofman


Hoofdklasse heren Vrije formatie vandaag in Reduzum

Het loopt tot heden voortreffelijk met het partuur van Jelte Visser en zijn VF-maten Haye Jan Nicolai en Evert Pieter Tolsma op de 1e klas. Vandaar dat zij vandaag aan mochten treden op de Hoofdklasse. In de loting kregen zij nummer 10 van de 10 parturen. Dit is op zich gunstig, want 1x winnen betekent een staand nummer en een prijs.

Alleen het nadeel hierbij was dat ze het op moesten nemen tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het toch wel te kloppen trio aangezien zij de laatste 3x op rij wonnen. Geen eenvoudige opgaaf dus, maar dat niets onmogelijk is bleek wel. Jelte en zijn maten wonnen namelijk met 5-3 6-6. Op deze stand sloeg Marten Bergsma de bal buiten.

Helaas tegen de uiteindelijke winnaars (Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar) bleven ze steken op 1-5 6-6, maar toch weer even in de prijzen op de Hoofdklasse. De 2e prijs was voor Enno Kingma, Kees van der Schoot (ook winnaar populariteitsprijs) en Erwin Zijlstra. Zij verloren in de finale met 5-1 6-2

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch

Foto's gemaakt door Sjoerd de Boer

Marit en Rianne in de prijzen, Welpen Meisjes en Pupillen meisjes, Dronryp, 16 Augustus

Prachtige foto's vandaag gemaakt door Romy Postma van de 3 dames (Marit, Maud en Rianne) van onze KV die in Dronryp in actie kwamen bij de meisjes pupillen en welpen.

Marit had de 2e prijs bij de welpenmeisjes tesamen met Aisha Mahmoud.

Ook Rianne van der Walt wist zich weer in de prijzen te kaatsen. Zij haalde bij de pupillenmeisjes in de B-klasse de 1e prijs in de herkansing. Voor Maud helaas geen prijs, maar wel mooie foto's.

Foots gemaakt door : Romy Postma

Fiera met haar vrije formatiepartuur weer het sterkste.

Op de dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt wist ze zich in Makkum wederom in de kransen te kaatsen.

De prijzen waren als volgt :

Winnaarsronde :

 1. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
 2. Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Noa Elzinga
 3. Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi
  Anke Wassenaar, Marsha Broersma en Gerde Lycklama à Nijholt

Uitslag Herkansing :

 1. Marije Bodde, Iris Oosterbaan en Anna Dieuwke Dijkstra
 2. Nicole Hempenius, Mintje Meintema ( laatste omloop vervangen door Lieke van Loon) en Miranda Scheffer

Zachte bal PC, Zaterdag 15 Augustus, Sexbierum

Vandaag de Zachte Bal Partij op het veld voor de kantine. De start was om 17:00. Dus de partij begon een beetje nat, maar wel met een lekkere verkoeling.

Hierbij de prijswinnaars, binnenkort volgen nog actiefoto's.

Winnaarsronde

 1. Taeke Van Der Walt, Martijn Broersma, Nynke Agema
 2. Bauke Postma, Rienk Kamstra, Mariska Miedema
 3. Nick Van Der Walt, Jannie Visser, Samanta Visser

Verliezersronde :

 1. Stefan Quisenaerts, Hylco Visbeek, Sigrid Dijkstra
 2. Pytrik Visser, Jan Norder, Monique Tulner

De actiefotos kunt u hier vinden!!!


Zachte Bal - PC, Zaterdag 15 Augustus


Dit weekend is in Wijnaldum de Barradeelpartij, Vrijdag 14 Augustus

Vandaag, vrijdag 14 augustus mocht de jeugd op deze afdelingspartij in actie komen. Zondag mogen de senioren het veld op, helaas zonder een partuur van onze KV.

Op deze, iets koelere, dag had de jeugd een formidabel resultaat voor KV Dtddios in petto. Er deden maar liefst 5 parturen mee voor Sexbierum/Pietersbierum en spijtig genoeg vielen alleen onze jongste meiden Marit Visser en Emkje Bruinsma met hun partuur net buiten de prijzen. De andere 4 parturen konden niet beter presteren dan ze hebben gedaan. Voorzitter Jaap Dries Hiemstra van KV de Keatsebal mocht ze namelijk allemaal de krans omhangen.

Meerdere huizen in onze dorpen zullen er dus weer een versiering bij hebben. Hoewel een aantal bij hetzelfde huis om “yn spykerstje” komen te hangen. In 3 gevallen wonnen namelijk de oudere broer en het jongere zusje de krans. En één krans gaat naar Tzummarum, Mark Reitsma kaatst namelijk met Sijtse en Brandon, omdat hij daar geen partuur heeft.

In alle categorieën kon poule gekaatst worden, zodat ze allemaal mooi wat omlopen hebben kunnen kaatsen.

De 1e prijswinnaars voor onze KV waren:

 • Pupillen meisjes: Maud Scheffer, Mare zijlstra, Rianne v.d Walt
 • Pupillen jongens: Brandon Cuttress , Sijtse Kloosterman , Mark Reitsma
 • Schooljongens: Enrico Post, Rindert Zijlstra , Remco Post
 • Jongens: René v.d Walt, Stijn Scheffer ,Alwin Boschma

Met dank aan de coaches (Heit)Taeke en (Heit)Duco,
en fotografe (Mem) Jelly Joostema

Marit 1e prijs, Welpen Meisjes, Zondag 09 Augustus,Cornwerd

Vandaag mocht Marit weer aan een KNKB-wedstrijd voor welpenmeisjes meedoen. De rit moest dit keer naar Cornwerd, maar was zeker de moeite waard. Huiswaarts mocht ze namelijk de krans meenemen, want met haar maat Iris Verhoeven was ze het sterkste partuur van de dag.


Maud 2e prijs Pupillen Meisjes, Zaterdag 08 Augustus, Hitzum

Gisteren kaatsten in Hitzum de Pupillenmeisjes een KNKB-wedstrijd. Voor onze KV deed Maud mee in de B klasse. Zij mocht met haar maat Karina aan het eind van de dag maar mooi met de 2e prijs naar huis. Van harte Maud.

2e prijs: Maud Scheffer, Karina Mollema


Nick en Enrico in de prijzen, Schooljongens, Zaterdag 08 Augustus, Sexbierum

Vandaag hadden de schooljongens een KNKB-wedstrijd op het zeer warme veld van Sexbierum.

In de A-klasse stonden er 2 van KV Dtddios op de lijst. Stijn Scheffer werd 3e, maar omdat het poulekaatsen betrof met 4 parturen waren er maar 2 prijzen. Dus viel hij buiten de prijzen. Nick van der Walt deed het uitstekend met zijn maat Jelvin Kaper. Alle 3 partijen werden winnend afgesloten, zodat hij de krans naar de andere kant van de weg kon brengen. Hoewel de partij tegen de premiewinnaars pas na 5-5 6-4 werd beslist.

In de B-klasse streden Remco Post, Rindert Zijlstra en Enrico Post mee. Hier stonden er 20 parturen op de lijst. Enrico wist de 3e prijs te bemachtigen. Van harte Nick en Enrico.

Uitslag Schooljongens A klasse:

 1. Jelvin Kaper , Nick van der Walt
 2. Jaimy Koel , Pieter Siebe Cuperus

Schooljongens B klasse :

Uitslag Schooljongens B klasse :

 1. Jan Yntema , Thijs Lanting
 2. Hjalmar Dijkstra , Stef van Steen
 3. Enrico Post , Jelle Jan Dijkstra

Herkansing Schooljongens B klasse:

 1. Eelco Meijer , Remco Yska
 2. Mark Okkema, Sjoerd van der Schaar

Alle fotos die gemaakt zijn door Audrey Post!!

Fotos : Audrey post, Uitslagen : kaatsnieuws redactie

Sijtse 1e prijs herkansing Pupillen Jongens, Zaterdag 08 Augustus, Tzummarum

Uitslagen Pupillen jongens B klasse :

 1. Partuur 13 : Allart van der Meer DRONRYP en Ryan Wieggers DRONRYP
 2. Partuur 7 : Laas van Dalfsen NIJLAND en Ruben Hendriks BALK
 3. Partuur 3 : Bauke Jetze Kalsbeek STIENS en Pieter Hoogland BLIJE
  Partuur 10 : Jurre Dijkstra MENAAM en Niels Stoker WITMARSUM

Uitslagen Pupillen Herkansing :

 1. Partuur 9 : Sijtse Kloosterman SEXBIERUM en Stian Rinia ARUM

Fiera 2e prijs op de Jong Fammen-partij, Goënga, Zaterdag 08 Augustus

Gister op de jonge fammenpartij, een afdelingspartij in Mantgum, wist Fiera de Vries tot de 3e omloop te geraken samen met Anna Ennema en Judith Zuidema. Helaas betekende dit "net voor de prijzen eraf". Vandaag was er de vrije formatie 1e klas dames in Goënga. Hier wist ze met haar partuur beslag te leggen op de 2e prijs.

 1. Serena Hovenga , Amarins de Groot, Aluca Bouma
 2. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk , Fiera de Vries

Herkansing :

 1. Anna Rixt Iedema ,Mintje Meintema ,Miranda Scheffer
Uitslag :Kaatsnieuws Redactie


Prijswinnaars van onze KV in het weekend van 1-2 augustus bij KNKB-wedstrijden

 • Spannum , Heren 30+ del : 2e prijs: Erik Bakker, Sjoerd Atze de Jong ,Hendrik Eringa
 • Tzum, Heren 50+ B klasse :2e prijs: Hans Diekman , Jan Volbeda , Jan de Boer
 • Stiens, Heren 1e klasse VF :1e prijs: Elgar Boersma ,Haye Jan Nicolay, Jelte Visser
 • Berltsum , Schooljongens :1e prijs: Stijn Scheffer, Thijs Lanting - 1e prijs herkansing: Enrico Post, Fedde Janzen
 • Makkum , Pupillenmeisjes B klasse :3e prijs: Rianne van der Walt,Rixt Punter

Foto's: Lieuwe Bosch, Lijkle Spijksma en Pier de Haan

Alternatieve Hoofdklasse Dames en Heren, Zondag 26 Juli

Na de Jeugd, deze middag mochten kok de heren en dames los op zondag 26 juli, op de "Alternatieve Hoofdklasse".

Bij de dames waren er 4 parturen, zodat ook hier poule gekaatst kon worden. Net als de jeugd kaatsten de dames met de zachte bal. Na het tellen van alle punten was de uitslag Dames als volgt:

 1. Marjolein Vlietstra, Hendrieke van der Schoot, Pytrik Visser
 2. Jelly Joostema, Romy van der Veen, Renske Vink

Bij de heren ging het om een vrije formatiepartij met harde bal. Hier waren er 6 parturen verdeeld over 2 poules. De winnaars van beide poules kaatsten de finale om de 1e en 2e prijs. De prijswinnaars Heren waren als volgt:

 1. Corné Tuinenga, Hans Boschma, Taeke Van Der Walt
 2. Alwin Boschma, Nick van der Walt, René van der Walt

Alle fotos die gemaakt zijn, vindt u hier!!

Met dank aan kransensponsors Bauke Postma Installatietechniek en Wiebe de Jong en Prijzensponsors Bakkerij van der Kloet en Firma Goodijk

Alternatieve HK, Jeugd, Zondag 26 Juli, Sexbierum

Zondag 26 juli was er de ledenpartij onder de noemer "Alternatieve Hoofdklasse". De jeugd kaatste in 2 leeftijdscategorieën, namelijk t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar.

De jeugd kon de kaatswant thuislaten aangezien ze met de zachte bal kaatsten. Bij de groep t/m 10 jaar waren er 4 deelnemers. Ze mochten 3 partijen kaatsen in wisselende formaties, zodat alle deelnemers een keer bij elkaar waren.

Na de telling van alle punten was de uitslag als volgt:

 1. Sabine van der Walt
 2. Amber Boschma
 3. Richt de Vries
 4. Gretha de Vries

Bij de categorie 11 t/m 14 jaar waren er 3 parturen, zodat er poule gekaatst kon worden.

 1. Remco Post en Rients van der Walt.

Alle fotos die zijn gemaakt vind u hier!!

Met dank aan scheidsrechter Jan Feenstra, kransensponsor P.K. Goodijk en Prijzensponsor Autofirst Wiltjer en Offinga.

Kaatsers en kaatsters op stap : Zondag 19 Juli 2020

Vanwege de vakantie tijd is het voorlopig weer even de laatse "Kaatsers en Kaatsers op pad".
De eerstvolgende verschijnt weer vanaf Maandag 17 Augustus

Tot die tijd kunt u hem altijd weer vinden op de website van de KNKB


Rianne 2e prijs Herkansing Pupillen Meisjes B, Zondag 19 Juli, Berltsum

De uitslag bij de Pupillen meisjes B was als volgt :

 1. Lieke Tuinie, Minke Tjalsma
 2. Iris Verhoeven, Maren de Vries
 3. Karina Mollema, Marit Steigenga

De uitslag Herkansing :

 1. Jiska Altenburg ,Rianne Osinga
 2. Jildou Sterk,Rianne van der Walt
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: site KNKB

Sijtse 1e prijs Pupillen Jongens B, Zondag 19 Juli, Berltsum

De uitslag bij de Pupillen Jongens B was als volgt :

 1. Sijtse Kloosterman , Stijn Feenstra
 2. Rimar van der Schaaf ,Niels Stoker
 3. Haye Tjeerdema, Jorrit Bosch

De uitslag Herkansing :

 1. Stian Rinia ,Rudmer Faber
 2. Jitse Bosch ,Jesse Vrieswijk
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: Mem Rigtje

Marit Visser 2e prijs Welpen Meisjes, Zaterdag, 18 juli

Voor Marit was het de eerste keer dat ze mee deed aan een KNKB wedstrijd en meteen in de prijzen, geweldig!!!

De uitslag was als volgt :

 1. Aisha Mahmoud,Fenna Koster
 2. Floorke de Boer ,Marit Visser
Fotos: Henk Bootsma
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie

Remco en Enrico 2e prijs Schooljongens, Zaterdag 18 Juli, Dronryp

De uitslag bij de schooljongens was als volgt :

 1. Jurre Reitsma , Jan Yntema,Siebolt Hofman
 2. Remco Post, Milan Krotje, Enrico Post
 3. Silvan Elzinga, Jardo Sterkenburg ,Symen Miedema

Uitslag Herkansing:

 1. Johannes de Boer , Harmen Jacob Postma , Tymen Bijlsma
 2. Reinder Meulenaar , Clive vd Weert , Mark Okkema
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto : Mem Paulien

Jelte 1e prijs H1 VF, Zaterdag 18 Juli, St.Anna

Uitslag Heren 1e Klas (VF):

 1. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser, Evert Pieter Tolsma
 2. Youri de Groot ,Pier Piersma ,Wytze Wassenaar
 3. Peter van Zuiden ,Allard Hoekstra ,Marten Feenstra

Cijfers Sint Annaparochie:
1. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 2. Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong 5-0 en 6-4; 3. Johan Diertens, Hyltje Bosma en Patrick van Dellen – 4. Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot 5-3 en 6-6; 5. Jan Hof, Justin van Dijk en Rudmer Okkinga – 6. Youri de Groot, Pier Piersma en Wytze Wassenaar 1-5 en 2-6; 7. Gerard de Vries, René de Haan en Yannick Hielkema – 8. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-6; 9. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda – 10. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Marten Feenstra 1-5 en 2-6.
Tweede omloop: 1. Haije Jan Nicolay c.s. – 3. Johan Diertens c.s. 5-1 en 6-2; 6. Youri de Groot c.s. – 7. Gerard de Vries c.s. 5-4 en 6-4; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer;
Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 4-5 en 0-6; 6. Youri de Groot c.s. staand nummer;
Finale: 6. Youri de Groot c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 3-5 en 0-6.

Cijfers en de foto : site kaatsen.nl
Uitslag : Kaatsnieuws redactie

Kransen “Wilde Partij” bij K.V. De Twa Doarpen/D.I.O.S.Sexbierum-Pietersbierum
voor Wybrig, Corrie en Fiera, Zaterdag 18 Juli

alle deelnemers aan de wilde partij

Met het zonnetje hoog aan de hemel op zaterdag 18 juli 2020 vormde de prachtige groene kaatsmat in Sexbierum/Pietersbierum de arena voor een “Wilde Partij”. Nadat de dames hoofdklas en de meisjes hun seizoen al hadden geopend was het de beurt aan de dames 1ste klas. Er is de afgelopen week heel werk verzet om ook eindelijk deze categorie te kunnen laten kaatsen. Met toestemming van de KNKB en mede door sponsering van de familie Bakker-Dotinga en het beschikbaar stellen van het kaatsveld door kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” uit Sexbierum werd er een “Wilde Partij” georganiseerd waarvoor de dames 1ste klas zich met hun vrije formatie konden opgeven.

Nadat de opgave was gesloten bleef de teller uiteindelijk op 4 formaties staan. Zij kaatsten deze dag in poule verband zodat iedereen deze dag 3x kon kaatsen. Het werd een leuke kaatsdag, nadat de voorzitter van kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” mevrouw D. Seerden een paar woorden tot de dames had gesproken ging het los.

Amarins de Groot vormde deze dag samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg een vrije formatie en het is Amarins die de dag opent door om 10:00 de eerste bal naar het perk van Corrie Kroondijk en Fiera de Vries te sturen. Wybrig Bakker neemt bij dit perk de van best opslag voor haar rekening. Het werd een leuke wedstrijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Beide parturen gaan goed van start want ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte en gelijk dient de beslissing in het eerste bordje te vallen op de 6-6 als het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland komen Wybrig en haar maten op voorsprong. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden of uit te breiden want het evenwicht keert al snel weer terug in de partij wanneer Ineke op de goede plek op het goede moment staat en de bal voor de kaats weet te keren. Spanning zit volop in deze partij want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar wederom de 6-6. Als Amarins er met haar opslag in slaagt om Fiera tot een kwaadslag te dwingen neemt haar partuur de leiding over. Beide parturen halen alles uit de kast en zijn zeer aan elkaar gewaagt. Het evenwicht keert voor de 2de keer terug in de partij als ditmaal Wybrig met haar opslag weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 4-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Via een snel verkaatst eerst weet Amarins samen met Elly en Ineke de touwtjes weer in handen te nemen en op voorsprong te komen wanneer Amarins ditmaal er in slaagt om Corrie tot een kwaadslag te dwingen op de 2-2 6-0. Het blijft een mooie strijd waarin er stevig wordt gevochten om elke 2 punten aan de telegraaf en nu is het Corrie die de balans weer terug brengt in de partij wanneer zij de boven weet te vinden op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak gaan zorgen. Als het vizier van Amarins op 3-3 6-6 niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland komen Wybrig, Corrie en Fiera op een 3-4 voorsprong. Zij weten daarna volop te profiteren want zij weten gelijk het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf op te hangen wanneer Wybrig een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-4 0-6. Amarins, Elly en Ineke weigerden de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De spanning keert nog een keer terug in de wedstrijd als Amarins met haar opslag de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie deze niet goed weet te verwerken en deze op 3-5 6-4 over de kwaadlijn verdwijnt. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Corrie die de winst in deze voor hun eerste poule wedstrijd weet binnen te slepen als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op 4-5 4-6.

De 2 andere formaties die deze dag de arena betreden in Sexbierum/Pietersbierum staan in de andere poule wedstrijd tegenover elkaar. Aan de opslag begint het partuur van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer en zij gaan de strijd aan met Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. De dames van het laatste partuur kaatsen eigenlijk allemaal nog in de meisjes categorie. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd komt in handen van partuur Anna Rixt als de door Foke Jil opgeslagen bal net buiten de perklijnen beland op de 1-0. De strijd lijkt daarna echt los te barsten als het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Met een prachtige zitbal weet Anna Rixt haar partuur op een spel voorsprong te zetten. Foke Jil, Rixt en Senne blijven het proberen om het tij te keren maar zien het verschil verder op lopen als de door Foke Jil naar het perk gestuurde bal op 2-0 6-0 niet binnen de perklijnen beland. De formatie van Foke Jil probeert het wel maar het lijkt hun even niet mee te zitten op de belangrijke punten in de partij want voor de 4de keer op rij gaat er een eerst naar Anna-Rixt, Mintsje en Miranda. Als de geslagen bal van Foke Jil net te kort blijkt te zijn op de 3-0 6-2 loopt het verschil al op naar de 4 eersten. Foke Jil, Rixt en Senne geven de strijd niet op en blijven alles uit de kast halen en weten eindelijk een bordje te bemachtige wanneer Senna de kaats weet te passeren op de 4-0 2-6. Het krachtsverschil blijkt iets te groot te zijn in deze wedstrijd want de formatie van Foke Jil kan niet voorkomen dat Miranda het 5de eerst aan de telegraaf aan hun zijde weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden want Anna Rixt, Mintsje en Miranda komen niet echt meer in de problemen en weten hun eerste overwinning te boeken op 5-1 6-0 als Mintsje op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren. Het is een mooie kaatsdag deze zaterdag de 18de juli waarop de dames eerste klas hun opening van het seizoen beleefden. Amarins de Groot staat samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg in hun 2de partij van de dag tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Het is Miranda die deze wedstrijd weet open te breken in hun voordeel als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De strijd barst gelijk los daarna want het 2de eerst dient op de 6-6 te worden beslist met een passeerslag van de kaats weet Elly de balans terug te doen keren. Net als in de eerste partij van de dag is het ook nu weer stuivertje wisselen met wie de bordjes weet binnen te halen. Als het vizier van Anna-Rixt niet op scherp staat en de bal buiten de lijnen van het perk beland op de 1-1 6-4 komt het partuur van Amarins weer op voorsprong. Het is een prachtige strijd om te zien waar beide parturen alles uit de kast halen en dat resulteert wederom in een gelijk opgaande strijd. Als Miranda op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 4-6 is de stand weer gelijk. Het 5de te verkaatsen eerst is een zwaar bevochten eerst want voor de 2de keer in deze wedstrijd is daar de 6-6. Als de door Anna Rixt opgeslagen bal net 10cm te kort blijkt te zijn en voor het perk beland komen Amarins, Elly en Ineke weer op voorsprong. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want als Miranda er in het daarop volgende eerst de kaats op 3-2 4-6 weet te passeren kunnen beide parturen eigenlijk weer van voor af aan beginnen en staan zij in evenwicht op 3-3 voor het belangrijke zevende eerst. Het wordt een zeer zwaar bevochten eerst waarin Miranda aan het langste eind weet te trekken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 6-6. De strijd is verre van gestreden want ook Amarins, Elly en Ineke weten het 4de eerst te bereiken door goed werk van Elly in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-4 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de volle winst vandoor kon gaan. Het is Amarins die op het juiste moment weet toe te slaan met haar opslag als zij een prachtige zitbal weet af te leveren op de 4-4 6-2. Anna Rixt en haar maten proberen het nog wel maar zien de winst uiteindelijk op 5-4 6-6 als nog naar partuur Amarins gaan als zij zelf de bal zo naar het perk weet te sturen dat Mintsje deze niet goed weet te verwerken en deze kwaad vliegt op de 5-4 6-6.

Wybrig Bakker betreed vervolgens samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries de prachtige groene arena om het in hun 2de partij van de dag op te gaan nemen tegen Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is een strijd tussen de zussen Wybrig en Foke Jil waarin de eerste bij de dames eerste klas actief is en Foke Jil uitkomt in de meisjes categorie. Het begin beloofde een zeer spannende strijd want als Senne op de 6-6 er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij de leiding in de partij. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als dit maal Corrie het bordje weet binnen te halen door de kaats te passeren op de 0-1 6-4. Wybrig en haar maten weten gelijk daarna de leiding over te nemen door goed werk van Fiera in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren. Foke Jil, Rixt en Senne halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten wat resulteert in de 2de 6-6 van deze partij als de door Foke Jil opgeslagen bal net niet de goede richting mee krijgt en buiten de perklijnen beland loopt het verschil op van 2-1 naar de 3-1. In plaats van de 2-2 loopt het verschil dus verder op. Als Fiera voor de 2de keer deze partij op de goede plek staat in het tussenspel met een 6-2 voorsprong in het eerst en de bal voor de kaats weet te keren bouwt zij daarmee de voorsprong uit naar de 4-1. Ondanks alle pogingen van Foke Jil, Rixt en Senne om het tij te doen keren lijkt het krachtsverschil net te groot. Het 5de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van Wybrig, Corrie en Fiera als ditmaal de bal van Foke Jil op 4-1 6-4 net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. Ondanks de 5-1 weigeren Foke Jil, Rixt en Senne de strijd op te geven en blijven knokken en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen als in een zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Wybrig buiten het perk beland. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst gaat uiteindelijk op de 5-2 6-0 als nog naar partuur Wybrig als de bal uit handen van Foke Jil buiten de perklijnen beland.

1e prijs winnaars wilde partij

Het was een mooie maar warme kaatsdag in Sexbierum/Pietersbierum. De grasmat lag er perfect heen en de dames haalden alles uit kast tijdens hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zij mochten dus gelijk 3x kaatsen in de laatste poule wedstrijden begon Amarins de Groot samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg aan de opslag en zij gingen het opnemen tegen de formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het is Amarins die deze partij weet open te breken voor haar partuur als zijn een prachtige zitbal weet te plaatsen op 6-2 op het perk van Rixt en Senne. Foke Jil en haar maten proberen gelijk daarna de aansluiting te herstellen en weten bij te blijven tot aan de 6-6 maar als Elly er in slaagt om de kaats te passeren loopt het verschil op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want de spanning keert terug in de wedstrijd wanneer in een wederom zwaar bevochten eerst Senne die op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-6. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want het is Elly die de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren in een snel verkaatst eerst op 2-1 6-0. Foke Jil, Rixt en Senne proberen het wel maar slagen er maar niet in om een vuist te maken en het tij te doen keren. De eersten blijven een kant op gaan want het is ditmaal Ineke die er een aan hun totaal weet toe te voegen door de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-0. De strijd is gestreden als Amarins de bal zo naar het perk weet te sturen dat Senne er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 4-1 6-4. Amarins, Ineke en Elly geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op 5-1 6-4 als Elly de bal voor de kaats weet te keren.

In de laatste wedstrijd van de dag staat Wybrig Bakker samen met Fiera de Vries en Corrie Kroondijk tegenover de formatie van Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. Als de door Anna Rixt naar het perk gestuurde bal net niet genoeg lengte mee heeft gekregen en voor het perk beland op de 6-2 neemt partuur Wybrig de leiding. Zij en haar maten gaan vliegend uit de startblokken en weten gelijk de voorsprong te verdubbelen door goed uitslag werk van Fiera als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-4. Anna Rixt, Mintsje en Miranda halen alles uit de kast om het tij te doen keren maar niets lijkt nog te plek te vallen waardoor het verschil verder oploopt. Het is Wybrig zelf die hun 3de eerst weet te bemachtigen als zij in een zeer snel verkaatst eerst de bal voor de kaats weet te keren op 2-0 6-0. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want wat Anna Rixt met haar maten ook proberen de bordjes blijven een kant op gaan nu is het Fiera die er een aan hun totaal weet toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 3-0 6-2. De strijd lijkt te zijn gestreden als Fiera er in slaagt om gelijk daarna hun 5de eerst aan de telegraaf te hangen door de kaats te passeren op de 4-0 6-0. Anna Rixt, Mintsje en Miranda moeten uiteindelijk de handdoek werpen op 5-0 6-0 als Wybrig de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op 5-0 6-0. Nadat met vele handen het veld even is opgeruimd kan voorzitter van De Twa Doarpen/D.I.O.S. Desiree Seerden samen met Luutske Dotinga (een van de sponsoren van deze partij) de prijzen gaan uitreiken nadat het eindklassement was opgemaakt. Het meisjes partuur van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi werden 4de met 4 eersten voor en 18 eersten tegen maar ze kregen de complimenten voor het spel wat ze hebben laten zien deze dag. De 3de plek in de poule was er voor Anna Rixt Iedema, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer met 10 eersten voor en 11 eersten tegen. De 2de prijs deze dag was er voor Amarins de Groot, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg met 18 eersten voor en 11 eersten tegen. De eerste prijs en kransen waren er deze dag voor Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Zo kwam er een einde aan een mooie dag. Dames en organisatie heel erg bedankt.

Uitslag Wilde Partij:

 1. Wybrig Bakker, Tersoal
  Corrie Kroondijk , Easterein
  Fiera de Vries,Sexbierum
 2. Amarins de Groot , Mantgum
  Elly Hofman , Dronrijp
  Ineke van der Ploeg ,Ried

Alle fotos van deze partij vindt u hier

Verslag en fotos : Henk Hempenius

Inzet voor MFA

Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. kwam afgelopen weekend ook in actie voor het MFA. Geweldig! Bedankt voor jullie inzet


Alternatieve Hoofdklasse-partij, Zondag 26 Juli

Graag zoveel mogelijk doorgeven.


Dames 1e klas-partij, Zaterdag 18 Juli, aanvang 10.00 uur

Beste kaatsdames,
Omdat het voor jullie categorie ook hoog tijd is een kaatspartij te verkaatsen, is met medeweten van de KNKB en kaatsvereniging de Twa doarpen Dios in Sexbierum jullie de gelegenheid geboden om op zaterdag 18-07 het veld op te gaan!

Technisch gezien is er geen mogelijkheid meer om je via de site aan te melden, vandaar dat jullie vrije formatie partuur via earsteklassefroulju@outlook.com aan kan melden.

Dit kan uiterlijk tot donderdag 16-07 19.00 uur! Inleg is € 3,00.

De wedstrijd vangt aan om : 10.00 uur.
De loting vindt plaats op het veld ergens tussen 0930 uur en 1000 uur.

Bedenk dat buiten het veld de corona-richtlijnen in acht worden genomen! Tijdens en na de wedstrijd wordt jullie medewerking, telegraferen, op voorlijn staan en naderhand het opruimen erg op prijs gesteld!

Bericht afkomstig van Facebook Henk Hempenius

Ouder-Kind-partij , Zondag 12 Juli

De eerste echte wedstrijd dit jaar, vanwege de Corona perikelen, dus men stond te springen om mee te doen.
Bovendien waren de weergoden ons ook goed gezind. Kortom het was een geweldige zonnige dag, wat ook de toeschouwers erg goed aanvoelden, want het was druk in de kantine. De broodjes hamburger werden goed verkocht.

Bij beide categorieë was er een winnaarsronde (nr. 1 en 2) en een herkansing (nr.1), bij de oudste Jeugd waren er 2 Herkansing prijzen

De uitslag van de Jongste Jeugd was als volgt :

 1. Wybe en Nynke
 2. Hester en Haye

De uitslag Jongste Jeugd Herkansing was :

 1. Mare en Nico

De uitslag van de Oudste Jeugd was als volgt :

 1. Rients en Teake
 2. Sabine en Rene

De uitslag Oudste Jeugd Herkansing was :

 1. Maud en Adriaan
 2. Ziva en Pascal

De resterende fotos zijn allemaal geplaatst in DIT album, deze zijn gemaakt door Marie van der Ploeg

Uitslag en fotos : Marie van der Ploeg

Nick 1e prijs Herkansing Schooljongens, Zondag 12 juli,Tsjom

Uitslag Schooljongens was :

 1. Partuur 18 :Iwan Hiddinga SINT ANNAPAROCHIE en Jorrit Palma TZUM
 2. Partuur 15 Jelte de Jong MENAAM Pieter Siebe Cuperus OOSTERNIJKERK
 3. Partuur 3 :Douwe Faber PINGJUM en Jorn de Vries OUDE BILDTZIJL

Uitslag Herkansing:

 1. Partuur 17 :Arjen Bauke Hofstra DRONRYP en Nick van der Walt SEXBIERUM

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch

Uitslag en foto : Mem Jelly en kaatsnieuws redactie


Sytse 1e prijs Pupillen Jongens Herkansing,Achlum, Zaterdag 11 Juli
Uitslag Pupillenjongens B klasse :

 1. Mark Reitsma, Youp Bruinsma
 2. Sander Kuipers, Rudmer Faber
 3. Ryan Wieggers,Siete Wassenaar
 4. Harmen Zijlstra, Rik van der Weerdt Haye Tjeerdema, Tim Hofstra

Uitslag Herkansing:

 1. Sijtse Kloosterman , Ale Reitsma
 2. Jorrit Bosch,Pieter Hoogland
 3. Roan Luimstra ,Thomas Rinia
Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos : Mem Rigtje

Groen licht!!!


Competitie kaatsen, dinsdag 09 Juni 2020

Ook het competitie kaatsen van de jeugd is weer begonnen. Afglopen Dinsdagavond 09 Juni om half 7 (18.30 uur) stonden er 20 jeugdleden op het kaatsveld van Sexbierum om weer eens even een balletje te slaan.

Het zonnetje scheen en het was bijna windstil. Prima kaatsweer!! De meeste kinderen kaatsen al een aantal jaren, maar er waren er ook die voor het eerst een wedstrijd kaatsten. Altijd mooi om te zien dat er dan tussendoor ook prima een radslag gedaan kan worden. Nadat iedereen weer een beetje was gewend, en de hand weer goed warm was geslagen. Werden er een paar spannende wedstrijden gekaatst!

Kortom het was weer genieten voor jeugd en bestuur. Tot volgende week💪🏻👍🏻

Tekst en fotos : Rigtje Kloosterman-van Steinvoorn

Opgave Competitie Jeugd

Hallo kaatskids

Wij zijn ontzettend blij weer los te zijn met de trainingen voor de jeugd en willen nu ook los met competitie kaatsen⚾️💪 En wel op dinsdag avond As. 18.15 aanwezig op veld en 18.30 los met de competitie

Lijkt het je leuk en kom je gezellig een balletje slaan, dan graag opgave voor As maandagavond 19.00 uur . We hopen jullie allen te zien op het kaatsveld .

Opgave kan via
marieke.devries@live.nl
Of via whatsapp 0625136520


GEFELICITEERD ALLEMAAL!

Namens KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum feliciteren wij alle geslaagden (Leden en niet-leden)
HARTELIJK GEFELICITEERD ALLEMAAL


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS

NIEUWS NIEUWS


NIEUWS NIEUWS


Hallo mede kaatsliefhebbers

We zitten in een bizarre tijd met het Corona virus. De 1,5 meter afstand is een grote spelbreker voor onze prachtige kaatssport. Zo helaas ook voor onze activiteiten rondom ons 115 jarig bestaan. We hadden leuke dingen op de planning maar helaas gaat ook dit niet door. Maar niet getreurd, we hebben goede hoop om in 2021 ons lustrum alsnog met jullie allemaal te vieren.

Vóór 20 juni zullen er zoals de KNKB al heeft aangegeven ook geen wedstrijden worden gekaatst. Hoe het er na 20 juni komt uit te zien is voor iedereen nog onduidelijk.

Wel mogen we als vereniging weer met de jeugd (leden en niet leden) gaan trainen. Onder de strikte regels van het RIVM en het sportprotocol van NOC*NSF. Jeugd tot 12 jaar zonder de restrictie van 1,5 meter en jeugd tot 18 jaar met een restrictie van 1,5 meter. We hebben bij de gemeente ons trainingsplan neergelegd en wij zijn er klaar voor. Ook de partuurtrainingen zullen we gaan oppakken. Beter goed voorbereid en helaas toch geen afdelingen kunnen kaatsen dan niet voorbereid en wel afdelingen kunnen kaatsen, want het blijft allemaal afwachten.

Onze trainers zijn op de hoogte van het protocol en alle kinderen die zich opgeven voor de trainingen krijgen het protocol via de mail. Aan de ouders de taak om deze GOED met de kinderen door te nemen. De kinderen die zelf niet naar het veld kunnen komen moeten worden afgezet want ouders zij helaas nog niet welkom bij de trainingen. Dat we de kinderen weer mogen laten trainen is natuurlijk geweldig en daar doen we alles voor, maar de gezondheid van iedereen staat voorop.

Pas goed op jezelf en op elkaar en ik hoop jullie snel weer te mogen ontmoeten op ons mooie kaatsveld, want dan zijn wij met elkaar Corona de baas!

Hieronder zien jullie de tijden van de trainingen en het sport protocol:(VANAF DINSDAG 12 MEI)

Kinderen tot 12 jaar:

 • Elke dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
 • Eventueel van 17.15-18.15 uur (optioneel bij veel opgave)

Kinderen van 12 tot 18 jaar:

 • Elke woensdag van 17.15 – 18.15 uur

Ben je geen lid van de kaatsvereniging maar lijkt het je leuk om mee te kaatsen?

 • Geef je dan ook op! Je hoeft geen lid te zijn.
 • De kosten voor de trainingen zijn €15,- voor 10 lessen.
 • Geef je op via: penningmeester@detwadoarpendios.nl
  Vermeld daarin:
  • Naam
  • Leeftijd
  • 06-nummer van de ouder. Bij aanmelding ontvangt de ouder nog een mail met aanvullende informatie.

Sportieve groet van jullie voorzitter Désirée Seerden uit naam van het hele bestuur.


Online Workout

Vandaag is de kaatsvereniging los gegaan met een online workout.

Omdat de zaaltrainingen nu geen doorgang kunnen vinden, had het Bestuur bedacht om via de groepsapp van de jeugd die in de zaal kaatste een filmpje te versturen.

De jeugd heeft gister een startpakketje gekregen. Met een balletje een touwtje van anderhalve meter. Een stoepkrijt, 3 paaseitjes. En kleurplaten.

Vandaag kwam dan het filmpje met de opdrachten via de app. Audrey beet de spits af met het voordoen van de oefeningen .

De eerste postieve reacties waren eral. Op naar de volgende workout. Ideeën altijd welkom.

Sportieve Groet Paulien


Wij bestaan 115 jaar!!

3 April 1905

115 jaar

3 April 2020

Hallo medekaatsliefhebbers

Wij staan met elkaar weer voor een nieuw kaatsseizoen. Dit is niet zomaar een seizoen, want dit jaar bestaat onze mooie kaatsvereniging 115 jaar. Geen jubileum maar toch een mooi lustrum en daar zullen we ook zeker bij stil staan gaande het seizoen. We hebben een speciale lustrum commissie die druk bezig is het een en ander te organiseren. Wat ik al wel vast kan verklappen is dat wij dit jaar het NK heren 50+ gaan organiseren.

Dit was mijn begin van het stukje van het voorwoord in ons clubblad de Boppeslach voordat wij allemaal met het Coronavisus te maken kregen. Een ding is zeker dit is niet zomaar een seizoen. We hebben te maken met beperkingen die voor ons allemaal van kracht zijn.

Ons lustrumjaar komt helaas zwaar onder druk te staan, geen kermis weekend en onze agenda komt tot 20 juni al te vervallen omdat wij meegaan met de richtlijnen van het RIVM wat door de KNKB gevolgd wordt.

Maar lieve mensen laten we reëel zijn met elkaar als we om ons heen in de wereld zien wat er gaande is valt dit toch in het niet.

Gezondheid is niet te koop en als we ons met elkaar aan de regels houden, dan komt er een moment dat we de velden weer op mogen. Het boekje heeft ook enige vertraging daarom dat ik nu op “onze 115 jarige verjaardag” deze brief op de site laat zetten. Lieve mensen pas goed op jezelf en op elkaar als we ons hier met elkaar doorheen slaan, slaan we later in het seizoen vast weer een balletje.

Trots als voorzitter van deze club op de realisaties en prestaties tussen het 100 jarig jubileum en ons lustrum van dit jaar. Als ik zie hoe onze kaatsers onze kaatsvereniging op de kaart hebben gezet in de afgelopen 15 jaar. Buiten alle individuele successen, natuurlijk de winst op de Freule maar ook op de Jong Nederland en de Nederlandse Kampioenschappen waar het paars van onze kaatsvereniging op nummer één op het ereschavot stond en niet te vergeten de tweede en derde prijzen. Mooie 3e prijs op de Jong Fammen, de Ald Meiers helaas geen eerste plaats maar de laatste jaren altijd bij de beste drie. Het competitiekaatsen dat behoorlijke boost heeft gehad en wilde partijen die als paddenstoelen uit de grond kwamen hierbij denk ik aan de Fliepke partij, de Chicky match, de Coop partij en de Feestpartij. Het gezamenlijk realiseren van een kaatsmuur en het hek met sponsordoeken eromheen. Wall Ball mag dan ook zeker niet vergeten worden, dit zit voor jong en oud behoorlijk in de lift. In de afgelopen jaren hebben leden en oud leden van onze vereniging zowel op Wereld als op Europees niveau geweldige prestaties neergezet.

Conclusie : wij hebben een bloeiende kaatsvereniging.

Minder is het voor ons buurdorp Oosterbierum die besloten heeft per 2020 de kaatsvereniging op te heffen.

Jammer voor het dorp en de mensen die het kaatsen daar wel een warm hart toedragen. Ook op federatieniveau is dit weer een dorp minder. Natuurlijk zijn onze buren van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten zodat ze gewoon een balletje kunnen blijven slaan en de kids die weg willen te kaatsen dit gewoon onder onze naam kunnen blijven doen. De Takomstpartij die al 37 keer georganiseerd wordt door Oosterbierum zullen wij vanaf nu voortzetten. Graag willen wij ook de opzet van deze partij in ere houden. “De sterken voor de zwakken” elders in dit boekje leest u hier meer over.

Ondanks dat we veel waardevolle vrijwilligers hebben waar wij erg blij mee zijn, kunnen er nog altijd meer mensen bij. Want vele handen maken ligt werk.

Dankzij onze webmaster ziet de website er altijd up to date uit. Om dit zo te houden zouden we graag verslagen en foto’s ontvangen. Iedereen op welk niveau je ook kaatst mag op de site maar we zijn afhankelijk van het geen we krijgen aangeleverd.

Wij blijven positief en zijn klaar voor 2020 en willen een ieder zodra het weer mogelijk is een machtig, prachtig, krachtig maar bovenal sportief kaatsseizoen toewensen. Veel succes en vergeet niet als we de velden weer op mogen om te genieten van het mooie spel dat kaatsen heet.

Sportieve groet,
Jullie voorzitter Désirée Seerden


Aanvulling actie op Corona virus van de K.N.K.B.

Afgelopen maandagavond 23 maart zijn er nieuwe, strengere overheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. te voorkomen.De regelgeving op hoofdlijnen :

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval t/m 6 april gesloten.
3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden.
4. Wat betreft trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april (naar verwachting 31 maart) besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregelen verlengd wordt.
5. Groepsvorming in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden.
6. Er vinden in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
7. Sociaal contact: houd minimaal 1,5 meter afstand, blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen,
   keelpijn, hoesten en verhoging of koorts.

De KNKB heeft over bovenstaande maatregelen intensief contact met NOC*NSF. Op basis van deze contacten, adviezen en overheidsmaatregelen heeft de KNKB besloten dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast. De KNKB wil dit advies ook meegeven aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport.

De start van het kaatsseizoen wordt opgeschort tot 20 juni 2020. Alle hiervoor ingeplande wedstrijden komen te vervallen. Met deze opschorting wil de bond enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om een eventuele start van het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken. De KNKB blijft voornemens om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van het seizoen te houden.

Er wordt momenteel gewerkt aan een uitwerking van voornoemd besluit. Vanaf volgende week vrijdag wordt informatie over de praktische uitwerking op onze website geplaatst. Wij verzoeken u op dit moment te wachten alvorens met vragen te komen. Mochten er toch urgente vragen zijn? Mail of bel met het bondsbureau.

De KNKB zal de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden en jullie periodiek informeren over hoe de KNKB hier mee om gaat. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover berichten.

Tot slot willen wij alle betrokkenen danken voor het begrip, geduld en alle steun.


Gevolgen Corona virus voor onze Kaatsvereniging

Beste leden, ereleden, sponsoren en alle mensen die onze kaatsvereniging een warm hart toedragen. Ook wij ontkomen er niet aan om ons te houden aan de voorgeschreven regels rond het Corona virus. Dit heeft voor ons allemaal consequenties. Zowel voor ons als bestuur, maar ook voor jullie kaatsers en supporters die staan te springen om de velden weer op te mogen.

De startdag voor de jeugd, alle trainingen en wedstrijden zijn tot 1 juni afgelast. Ook onze vergaderingen zullen een anderen invulling moeten krijgen. Het is erg jammer dat dit allemaal gebeurd net nu onze kaatsvereniging zijn 115 jarig bestaan viert, maar dit is een bijzaak als je ziet wat voor effect het coronavirus op onze wereld heeft.

We zullen na 1 juni creatief naar onze agenda kijken en deze moeten aanpassen. Voor nu vraag ik om jullie begrip en hou je A.U.B. aan de regels van het RIVM. Met groepjes samenscholen bij de kaatsmuur of op het kaatsveld is uitgesloten. De gezondheid van ons allemaal gaat boven alles!

Pas goed op jezelf en elkaar zodat we met elkaar vanaf 1 juni toch nog kunnen gaan genieten van de mooie kaatssport.

Jullie voorzitter Désirée Seerden
Namens het bestuur K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum/Pietersbierum


Maatregelen Corona virus K.N.K.B.

De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1 mei. Dit betekent in deze periode o.a. geen handschoenkeuringen, geen opleidingen vanuit de kaatsacademie, geen selectietrainingen TeamNL, geen schoolkaatsprojecten en geen KNKB-Herenwedstrijd in Holwerd op 27 april. Ook alle andere activiteiten georganiseerd vanuit de bond zullen tot 1 mei geen doorgang vinden.

Het bondsbureau heeft een aangepaste werkwijze (zie brief) en commissies en werkgroepen komen tot die tijd niet bijeen. Noodzakelijke afstemming geschiedt per mail of telefoon.Klik hier voor de brief die naar de verenigingen, kader, media is gestuurd


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2008) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)